تبیان، دستیار زندگی
هرگاه شار مغناطیسی که از مسیر بسته می گذرد تغییر کند نیروی محرکه ای در مدار القا می شود که با آهنگ تغییر شار متناسب است...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جریان متناوب

جریان متناوب

یکی از کاربرد های مهم القای الکترومغناطیس تولید جریان متناوب است...

طبق قانون القای فارادی می دانیم که

هرگاه شار مغناطیسی که از مسیر بسته می گذرد تغییر کند نیروی محرکه ای در مدار القا می شود که با آهنگ تغییر شار متناسب است.

جریان متناوب

پیچه ای را مطابق شکل در نظر بگیرید که در میدان مغناطیسی یکنواخت شروع به دوران می کند به نظر شما چه اتفاقی می افتد؟

هنگامی که پیچه در میدان مغناطیسی یکنواخت (ناشی از دو قطعه آهن ربا) قرار می گیرد از سطح پیچه شار مغناطیسی عبور می کند و با چرخش پیچه شار مغناطیسی تغییر می کند می پرسید چرا؟جریان متناوب

شار مغناطیسی برابر است با:

جریان متناوب

وقتی که پیچه می چرخد شار عبوری تغییر می کند به نظر شما تغییر شار ناشی از چه می تواند باشد؟جریان متناوب

بله درست حدس زدید ناشی از تغییر زاویه چرخش. تغییر شار  پیچه نیرو محرکه ای القا می کند پس می توان گفت:

جریان متناوب

در اینجا ω بسامد زاویای چرخش است و ωt زاویه چرخش می باشد.  این رابطه نشان می دهد نیرو محرکه با زمان تغییر می کند...  جریان متناوب

جریان متناوب

با توجه به رابطه، شکل نمودار نیروی محرکه یک تابع سینوسی متناوب است اگر مقاومت مداری برابر با  R باشد جریان گذرنده از مدار برابر خواهد بود با:

جریان متناوب

همان طور که ملاحظه می کنید:جریان متناوب

جریان الکتریکی تولید شده در مدار به طور سینوسی تغییر می کند به چنین جریانی، جریان متناوب گویند.

یک جریان متناوب (AC ) جریان الکتریکی است که در آن اندازه جریان به صورت چرخه‌ای تغییر می‌کند، بر خلاف جریان مستقیم که در آن اندازه جریان مقدار ثابتی می‌ماند.

شکل موج معمول یک مدار AC عموما یک موج سینوسی کامل است درجریان مستقیم (DC) یا( جریان پیوسته)، عبور پیوسته جریان الکتریسیته از یک هادی نظیر یک سیم از پتانسیل بالا به پتانسیل کم است.


مرکز یادگیری سایت تبیان

تهیه: فائزه آقاخانی - تنظیمِ: یگانه داودی