تبیان، دستیار زندگی
ol=oRS.fields("CountId")end ifoRS.closesub Nomi1(byref b1,byref b2,byref b3,byref bkol)oRS.Open "select Count(id) AS CountId ,substring(replace(replace(cast(answer as nvarchar(6)),char(13),""),char(10),"") + "0000000000",1,1)...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نتیجه نظرسنجی در خصوص تغییر ساعت رسمی

کشور

محل سکونتاستان:

مراکز استان شهرهای دیگر  روستا

میزان تحصیلات:

دانش آموز        زیر دیپلم     دیپلمه       تحصیلات دانشگاهی یا حوزوی

******

سوالات:

1) مصوبه قبلی (جلو کشیدن ساعتها) هیئت دولت باعث سردرگمی در زندگی مردم بود.

موافقمنظری ندارم   مخالفم

2) مصوبه قبلی (جلو کشیدن ساعتها) هیئت دولت باعث صرفه جویی در انرژی بود.

موافقمنظری ندارم   مخالفم

3) مصوبه قبلی (جلو کشیدن ساعتها) هیئت دولت باعث بالا رفتن بهره وری افراد در طول روز بود.

موافقمنظری ندارم   مخالفم

4) مصوبه قبلی (جلو کشیدن ساعتها) هیئت دولت در مجموع نسبت به مصوبه جدید.

بهتر است       تفاوتی نمی کند    بدتر است

:نتیجه نظرسنجی

روستاشهرهای دیگرمراکز استان
محل سکونت
تحصیلات دانشگاهی یا حوزویدیپلمهزیر دیپلمدانش آموز
میزان تحصیلات
گزینه سومگزینه دومگزینه اول
سوال اول
سوال دوم
سوالسوم
سوال چهارم
تعدادشرکت کنندگان