تبیان، دستیار زندگی
یک تحقیق معمولا با مسأله ای که باید حل شود، پرسشی که باید جواب داده شود یا تصمیمی که باید گرفته شود، آغاز می گردد. مهارت های یادگیری و تلفیق شده علوم، ابزارهای حل مسأله و تصمیم گیری هستند که از آنها برای جمع آوری اطلاعات (داده ها) و آزمودن نتایج ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تنظیم فرضیه

تنظیم فرضیه

یک تحقیق معمولا با مسأله ای که باید حل شود، پرسشی که باید جواب داده شود یا تصمیمی که باید گرفته شود، آغاز می گردد. مهارت های یادگیری و تلفیق شده علوم، ابزارهای حل مسأله و تصمیم گیری هستند که از آنها برای جمع آوری اطلاعات (داده ها) و آزمودن نتایج (توضیحات) استفاده می شود. ما تحقیق می کنیم تا رابطه علت و معلولی بین چیزها را کشف کنیم.

با تغییر عمده ی یک عامل در یک تحقیق، ممکن است عامل دیگر نیز تغییر کند. معمولاً قبل از این که تحقیقی انجام گیرد، یک فرضیه بیان می شود. فرضیه، پیش بینی روابط بین متغیرهاست. فرضیه در یک تحقیق، محقق را در جهت جمع آوری داده ها راهنمایی می کند.

تنظیم فرضیه

پس از آنکه دانش آموز سؤال مناسبی را طرح کند، باید این سؤال را به صورت یک فرضیه در آورد. فرضیه یک حدس حساب شده است، عبارتی است که نشان می دهد دانشمند چگونه فکر می کند که آزمایش به چه نتیجه ای خواهد رسید.

فرضیه یک پیشگویی است که بر پایه بهترین اطلاعات قابل دسترس استوار است، اطلاعاتی که دانشمند معتقد است به عنوان نتیجه در پایان آزمایش روی خواهند داد. هر چند که فرضیه بر پایه اطلاعاتی واقعی استوار است که دانش آموز در طول دوره تحقیق خود جمع آوری کرده است، لیکن این عقیده دانش آموز است که از آن حقایق استخراج شده است.

یک فرضیه که به خوبی سازماندهی شده، آزمودنی ها را به وضوح نشان می دهد (گیاهان، موش) و نشان می دهد که چه چیز باید اندازه گیری شود (نرخ رشد، وزن)، همچنین شرایط آزمایش (منابع نوری مختلف، غذای عادی در برابر رژیم غذایی)، و نتایجی که مورد انتظار است (نور بیشتر سبب می شود گیاهان سریعتر رشد کنند تا نور کمتر، رژیم غذایی سبب می شود که وزن افزایش پیدا کند تا رژیم عادی یعنی غذایی که موشها از اطراف پیدا می کنند).

ذره بین

بنابراین، سؤال دانش آموز درباره موضوع کاملاً مشخص و مورد علاقه اش را می توان به فرضیه ای تبدیل کرد که اساس تحقیق دانش آموز را تشکیل می دهد.

فرضیه باید دارای ویژگی هایی همچون ذیل باشد:

- فرضیه باید به صورت یک جمله خبری و بدون ابهام بیان شود.

- فرضیه باید قابل آزمودن باشد.

- فرضیه باید تا حد امکان روشن و دقیق باشد.

- فرضیه باید با اصول کلی داشن موجود هماهنگ باشد.

- باید برای فرضیه امکان جمع آوری اطلاعات وجود داشته باشد.

- فرضیه باید براساس آخرین اطلاعات به دست آمده تدوین شده باشد.

- فرضیه باید با همان واژه هایی تعریف شود که در مسئله آمده است.

رابطه فرضیه با پژوهش مثل رابطه راه با مسافرت است.

هر چه راه و جاده هموارتر و مطمئن تر باشد، مسافرت راحت تر و بی خطر تر انجام می شود.

بخش پژوهش های دانش آموزی تیبان

تنظیم: نسرین صادقی