تبیان، دستیار زندگی
این روزها اگر گذارتان به اصفهان بیفتد به جای زاینده رود پرآب، باید زمین خشک و ترک خورده ای را ببینید که ماهی ها در گوشه گوشه آن جان داده اند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زاینده رود خشکید

این روزها اگر گذارتان به اصفهان بیفتد به جای زاینده رود پرآب، باید زمین خشک و ترک خورده ای را ببینید که ماهی ها در گوشه گوشه آن جان داده اند.

 • زاینده رود
  زاینده رود
 • زاینده رود
  زاینده رود
 • زاینده رود
  زاینده رود
 • زاینده رود
  زاینده رود
 • زاینده رود
  زاینده رود
 • زاینده رود
  زاینده رود
 • زاینده رود
  زاینده رود
 • زاینده رود
  زاینده رود
 • زاینده رود
  زاینده رود
 • زاینده رود
  زاینده رود
 • زاینده رود
  زاینده رود
 • زاینده رود
  زاینده رود
 • زاینده رود
  زاینده رود
 • زاینده رود
  زاینده رود

بخش گردشگری تبیان