تبیان، دستیار زندگی
این دیوانعالی ترین مرجع قضائی كشور است و ناظر بر حسن اجرای قوانین در محاكم، ایجاد وحدت رویة قضائی و مرجع تجدید نظر احكام صادرة محاكم نظامی 1 و احكام مهم دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد . علاوه بــــر این ، برابر بند 10 از اصل 110 قانون اساسی ، دیوانعالی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عالی ترین مرجع قضایی


این دیوان عالی ترین مرجع قضائی كشور است و ناظر بر حسن اجرای قوانین در محاكم، ایجاد وحدت رویه قضائی و مرجع تجدید نظر احكام صادره محاكم نظامی 1 و احكام مهم دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد . علاوه بــــر این ، برابر بند 10 از اصل 110 قانون اساسی ، دیوانعالی كشور صلاحیت رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از وظائف قانونی را دارد.


مقرّ اصلی این دیوان در شــهر تـهران و دارای شعب متعدد است ، رئیس قوه قضائیه لدی الاقتضاء می تواند شعبی در شهرستانها تأسیس نماید.

دیوان عالی

در حال حاضر دیوانعالی كشور 33 شعبه دارد ، دو شعبه در مشهد و بقیه در تهران اند . هر شعبه با دو قاضی (یك رئیس و یك مستشار) تشكیل می شود و می تواند یك عضو معاون داشته باشد كه در صورت لزوم وظائف هر یك از دو عضو شعبه را عهده دار می شود . حق انشاء رأی با رئیس و مستشار است. همچنین در دیوانعالی كشور شعبی تحت عنوان شعبه تشخیص وجود دارد كه وظیفه آن بررسی آرای قطعی صادره از محاكم كه نسبت به آن درخواست تجدیدنظر شده است، از حیث اینكه رأی خلاف بین قانون و شرع صادر نشده باشد. چنانچه شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز نماید رأی را نقض و رأی مقتضی صادر می نماید، چنانچه وجود خلاف بین را احراز نكند قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یادشده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد. مگر اینكه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد كه در این صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.

در كنار دیوانعالی كشور دادسرای دیوانعالی كشور یا دادستانی كل كشور متشكل از رئیس (دادستان كل كشور) و معاونان اول و دوم و تعدادی دادیار است كه در معیت دیوانعالی كشور انجام وظیفه می نماید .

 نحوه رسیدگی دیوانعالی كشور :

ریاست دیوانعالی كشور به عهده رئیس شعبه اول است و پرونده هــا بــه دستور او به شعب دیگر ارجاع می شود. وی می تواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پرونده ها و ریاست جلسات هیأت عمومی به رئیس یكی از شعب دیگر و یا معاون قضائی خود محول نماید.

هر یك از اعضای شعب دیوانعالی كشور موظف است پرونده ارجاعی را با حفظ نوبت و كمال دقت مطالعه و بررسی نموده ،پس از مشاوره كافی اظهار نظر نماید.

پرونده ها به نوبت رسیدگی می شود ، مگر در موارد فوری كه به تشخیص رئیس، رسیدگی خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

اصحاب دعوی و یا وكلای آنان برای رسیدگی احضار نمی شوند ، مگر آنكه شعبة دیوانعالی كشور حضور آنان را برای ادای توضیحات لازم بداند كــه در این صورت كسانی كه حضورشان لازم است احضار می گردند و پس از استماع توضیحات آنها و اظهار عقیده دادستان كل كشور یا نماینده او شعبه مبادرت به صدور رأی می نماید ولی عدم حضور احضار شدگان ، بدون عذر موجه ، صدور رأی را به تأخیر نمی اندازد.

 وظائف دیوانعالی كـشور :

همانطور كه متذكر شدیم ، این دیـوان وظائف متعددی بــه عهده دارد . مهم ترین آنها عبارتند از :

نظارت بر اجـرای صـحیح قوانیــن در محـاكـم و ایجــــاد وحدت رویـة قضائـی (اصل 161 قانون اساسی).

هیــأت عمومی شعــب كیفری با حضوررئیــس دیوان و رؤســـای شعب كیفری تشكیل و به احكـام اصـراری دادگاهـهای تـالی كیفـری درخصوص مسائـل جزائـی رسیدگــی میكند.

رسیدگی به تخلف رئیس جمهور و صدور حكــم دربـارة آن (اصـل 110 قانـون اساسی و قانــون تعییــن حــدود وظائـــف و اختیـــارات و مسئولیتهای رئیس جمهور مصوب 1365).

رسیدگی به تقاضای تجدید نظـــر از احكام مهــم محاكم عمومـی و انقــلاب و دادگاه نظامی 1 و نیز حل اختلاف در صلاحیت و احاله.

دادستانی كل كشور در مورد كلیه آراء متناقض اظهار نظر ابتدائی نموده و به منظور ایجاد وحدت رویة قضائی ، آراء مختلفٌ فیه شعبه های دیوانعالی یا آراء معارض دادگاههای تالی در موضوع واحد را كه منجر به استنباطات گوناگون از قانون شده در هیأت عمومی دیوانعالی كشور مطرح می نماید.

هیأت عمومی دیوانعالی كشور با توجه به ماهیت موضوع ( حقوقی ، جزائی و یـا اصدار رأی وحدت رویه ) آن را تقسیم بندی می كند :

هیأت عمومــی شعب حقوقــی متشكل از رئیس دیــوان و رؤسای شعــب حقوقی دیوان است و موضوعاً به احكـــام اصراری دادگاههــای تـالی در مــــوارد حقوقی رسیدگــی می كند.

هیــأت عمومی شعــب كیفری با حضور رئیــس دیوان و رؤســـای شعب كیفری تشكیل و به احكـام اصـراری دادگاهـهای تـالی كیفـری درخصوص مسائـل جزائـی رسیدگــی میكند.

هیأت عمومی وحدت رویه دیوانعالی كشـور به منظور ایجاد وحدت رویــــه نسبت به آراء و احكام معارض صادره از شعــب دیوانعالــی و احكام متناقـض دادگاهـهای تالی بـا حضــور رئیس دیـوان ، رؤســــا و مستشاران كلیة شعب حقوقی وكیفری تشكیــل می شود. رأی صادره از ســوی ایــن هیأت برای كلیــة مراجع قضائی كشـــور لازم الاتباع است.

طبق اصل 161 قانون اساسی، دیوان عالی کشور با هدف نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود تاسیس شده است.

رییس دیوان عالی کشور که فردی است مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی از سوی رییس قوه قضاییه پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می شود. در این متن با وظایف و اختیارات این مرجع عالی در رسیدگی در دعاوی کیفری آشنا می شویم.

• رسیدگی به دعاوی کیفری

تجدیدنظر خواهی از آرای صادره از دادگاه های کیفری استان موارد زیر در دیوان عالی کشور به عمل می آید.

1- جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام رجم و صلب است. مانند جرم زنای محصن و محصنه یا جرم محاربه و افساد فی الارض.

در كنار دیوانعالی كشور دادسرای دیوانعالی كشور یا دادستانی كل كشور متشكل از رئیس (دادستان كل كشور) و معاونان اول و دوم و تعدادی دادیار است كه در معیت دیوانعالی كشور انجام وظیفه می نماید .

2- جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد. پس اگر فردی به اتهام قطع عمدی دست دیگری یا کور کردن عمدی چشم دیگری تحت تعقیب قرار گرفته و دادگاه به علت عدم تساوی در عضو یا عدم امکان قصاص به لحاظ تلف متهم و.. حکم بر پرداخت دیه به جای قصاص صادر کرد، چون مجازات قانونی عمل قصاص است، باز هم دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر خواهی است، گرچه مجازات قضایی یعنی مجازاتی که قاضی در حکم تعیین کرده است، قصاص نیست.

بنابراین مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس است مانند قتل عمدی و یا قصاص عضو است مانند بریدن عمدی گوش دیگری یا قطع پای دیگری و ...) دیوان عالی کشور است.

3- آرای صادره از دادگاه کیفری استان تهران در مورد برخی مقامات مانند جرایم ارتکابی از سوی وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات، استانداران، فرمانداران و ... در دیوان عالی کشور قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عالی کشور است.

• نحوه و کیفیت رسیدگی در دیوان عالی کشور

پس از آنکه درخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم و پرونده به دیوان عالی کشور واصل شد، رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعبه ها ارجاع می کند. شعبه دیوان پس از دریافت پرونده براساس نوبت به پرونده ها رسیدگی خواهد کرد مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رییس دیوان عالی کشور یا رییس شعبه، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

پرسش: آیا می توان پس از ارجاع پرونده به شعبه دیوان عالی کشور آن را به شعبه دیگر ارجاع کرد؟

پاسخ: اصولا چه در دیوان عالی و چه در سایر دادگاه ها نمی توان پرونده را پس از ارجاع به یک شعبه به شعبه دیگر ارجاع کرد، مگر در مواردی که قانون اجازه داده باشد.

فرآوری: هانیه اخباریه

بخش حقوق تبیان


منبع: دادخواهی/ ایسکانیوز