تبیان، دستیار زندگی
وقتی درمورد دو چیز صحبت می کنیم، می توانیم آنها را با یکدیگر مقایسه کنیم. از صفات مقایسه ای برای بیان تفاوتهای دو چیز استفاده می کنیم.....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

درجه صفات در زیان انگلیسی

درجه صفات در زیان انگلیسی

اهداف درس(Objectives):

  • آشنایی با صفات برابر
  • آشنایی با صفات برتریا تفضیلی
  • آشنایی با صفات برترین یا عالی

صفات از نظر مقایسه دارای سه درجه مقایسه هستند . به شرح زیر :

1- درجه مطلق یا برابر :

دو اسم را مقایسه می كنند و آن ها را برابر می شناسند مثلاً :

Ali is as tall as Ahmad.

علی هم قد احمد است.

ساختمان این درجه از مقایسه بدین شرح است :

as+صفت +as

not as+ +صفت as / not so+ صفت+ as

Ali is as tall as Ahmad.

Ali is not as tall as Ahmad.

Ali is not so tall as Ahmad

2- صفات مقایسه‌ای یا برتر یا تفضیلی( Comparative Adjectives):

وقتی درمورد دو چیز صحبت می کنیم، می توانیم آن ها را با یکدیگر مقایسه کنیم. از صفات مقایسه ای برای بیان تفاوت های دو چیز استفاده می کنیم.

نکته : تنها برای مقایسه دو چیز می توان از صفات مقایسه ای استفاده کرد نه بیشتر.

کلماتی مانند :  خوب ،‌بد ،‌ زشت ، بلند عموماً برای توضیح اسم و درنقش صفت ظاهر می شوند . گاهی از صفات برای مقایسه دو شی ، دو فرد و ... استفاده می کنیم . به عنوان مثال داریم :

Fast / Slow

درجه صفات در زیان انگلیسی

A car is  faster than a bicycle.

A bicycle is  slower than a car.

 در تمام جملات برای  مقایسه از   کلمه " از " و  پسوند " تر " استفاده شده است . در زبان انگلیسی برای تبدیل صفت به صقت برتر قوانین زیر را داریم :

1-     برای صفت های یک سیلابی و دو سیلابی :  به آخر صقت " er"  اضافه می کنیم :

Tall (یلند)-------------  taller (بلندتر).                             Fast(تند)------- faster(تندتر)

Small(کوچک) -----------  smaller  (کوچکتر)                   slow(کند)----slower(کندتر)

2-  برای صفت هایی بیش از دوسیلاب دارند  و یا صفت هایی که  به   " full " , " ious " ختم می شوند . در  صفت از پیشوند  " more " استفاده می کنیم .

Comfortable(راحت) ------------------  more comfortable (راحت تر)

Beautiful   (زیبا)   ------------------ more beautiful (زیباتر)

Delicious  (خوشمزه)   ------------------  more delicious(خوشمزه تر)

3- صفت ها نیز مانند دیگر قواعد زبان انگلیسی بدون استثنا نیستند . بعضی صفت ها در هنگام تبدیل شدن به صفت برتر ساختار جدیدی پیدا می کنند . در زیر چند نمونه را به عنوان مثال می نویسم :

 Good--------------  better

Bad   --------------  worse

در جملات انگلیسی نیز مانند فارسی هنگام استفاده از صفت برتر از حرف اضافه " از " استفاده می کنیم . که ترجمه آن می شود :  than .

مثال  :

1-  درخت سیب از درخت گیلاس بلندتر است .

An apple tree is taller than cherry tree.

2-  غذای ایرانی از غذای ژاپنی خوشمزه تر است

The Iranian food in more delicious than Japanese food .

نکته :   برای تاکید یک صفت برتر نیز از  " more " استفاده می کنیم .

An apple tree is more taller than cherry tree.

1. This problem is............than that problem.

a) more difficult *

b) difficult

c) as difficult as

d) the most difficult

2. This garden is ............ than his garden.

a) beautiful

b) as beautiful

c) more beautifully

*d) more beautiful

در این تست از قسمت c نمی توان استفاده کرد، چون فعل تفضیلی است و ما اینجا باغ را تفضیل می کنیم نه فعل را.


3. A chair is ............. than a bench.

a) comfortable

b) as comfortable

c) more comfortable

d) more comfortable *

4. A watch is ............... than a pen.

a) expensive

b) as expensive as

c) more expensive *

d) more expensive

3- صفت عالی (ترین) ( superlative)

درجه صفات در زیان انگلیسی

این صفت برتری یک شخص و یا یک شیء را نسبت به چند بخش و یا چند شیء بیان می کند.  در بعضی از جمله ها با استفاده از صفت به اسم حالت مطلق می دهیم . مانند : بهترین کتاب ،‌ زیباترین رنگ ، بلندترین درخت ، خوشمزه ترین غذا و ...

به جملات زیر نگاه کنید :

من بهترین مادر دنیا رو می شناسم .

سیب مفیدترین میوه برای بدن است .

ایران زیباترین  کشور دنیاست .

در فارسی صفت برترین با استفاده از پسوند " ترین " ساخته می شود . در انگلیسی قواعد زیر را داریم :

1-  برای صفت های یک سیلابی و دو سیلابی : به آخر صفت  "est "  اضافه می کنیم.

Tall(بلند) -------------- tallest(بلندترین)

Small(کوچک) ------------ smallest(کوچکنرین)

2-  برای صفت هایی بیش از دوسیلاب دارند  و یا صفت هایی که  به   " full " , " در  صفت از پیشوند  " most " استفاده می کنیم .

Comfortable(راحت) ------------------  most comfortable (راحت ترین)

Beautiful   (زیبا)   ------------------  most  beautiful (زیباترین)

Delicious  (خوشمزه)   ------------------  most  delicious(خوشمزه ترین)

3-  در مورد صفت هایی که در حالت صفت برتر  قاعده پذیر نیستند، ‌در حالت صفت برترین هم همین بی قاعدگی وجود دارد .

Good ------------- best

 Bad ---------------worst

درجه صفات در زیان انگلیسی

توجه کنید که در جملات انگلیسی حتما و حتما قبل از صفت برترین حرف تعریف " the  " قرار می گیرد .

مثال :

1-  این بلندترین درخت جهان است.

This is the tallest tree in the world .

2-  کباب خوشمزهترین غذای دنیاست.

Kebab is the most delicious food in the world .

3-  امیر بهترین دوست من است.

Amir is my best friend.


1. January is ................ month of the year.

a) Colder than

b) as cold as

c) the coldest *

d) coldest

2. John is ............. boy in his family.

درجه صفات در زیان انگلیسی

a) shorter

b) the shortest*

c) as shorter as

d) shortest

3. This chapter is .................. one in this book.

*a) the easiest

b) as easy as

c) easier than

d) easy

4.This story is ...........story in the book.

a) the most difficult *

b) difficult

c) as difficult as

d) more difficult


صفات بی قاعده : چند صفت زیر در تفضیلی و عالی از قواعدی كه تا كنون ذكر شد پیروی نمی كنند و بلكه شكل خاص خود را دارند. در شکل زیر نشان داده شده است.

درجه صفات در زیان انگلیسی


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: سمیرا بادامستانی

تنظیم: نوربخش