تبیان، دستیار زندگی
اگر به یاد داشته باشید میدان مغناطیسی ناشی از یک سیم حامل جریان را محاسبه کردیم حال می خواهیم بدانیم اگر سیم را به صورت یک حلقه در آوریم میدان مغناطیسی به چه صورت خواهد شد؟ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میدان مغناطیسی ناشی از جریان الکتریکی در پیچه

میدان مغناطیسی ناشی از جریان الکتریکی در پیچه

اگر به یاد داشته باشید میدان مغناطیسی ناشی از یک سیم حامل جریان را محاسبه کردیم حال می خواهیم بدانیم اگر سیم را به صورت یک حلقه در آوریم میدان مغناطیسی به چه صورت خواهد شد؟

پیچه از چند دور سیم که به صورت یک حلقه مسطح در آمده اند تشکیل شده است.

در شکل زیر خطوط میدان مغناطیسی یک پیچه حامل جریان نشان داده شده است. میدان مغناطیسی ناشی از جریان الکتریکی در پیچه

همان طور که ملاحظه می کنید  خطوط میدان در مركز حلقه به شكل خط راست بوده؛  بر سطح حلقه عمود است همچنین خطوط میدان در داخل پیچه به هم نزدیکترند یعنی میدان قویتر است. چرا؟

برای پاسخ به این پرسش باید ببینیم میدان مغناطیسی پیچه به چه عواملی بستگی دارد.

بزرگی میدان مغناطیسی پیچه ای به شعاع R که N دور دارد و حامل جریان الکتریکی I است از رابطه زیر به دست می آید :

B= ?0NI/2R

همان طور که ملاحظه می کنید میدان مغناطیسی با شدت جریان گذرنده از پیچه و تعداد دور های حلقه رابطه مستقیم دارد یعنی هر چه جریان بزرگتر و تعداد دور ها بیشتر باشد میدان مغناطیسی قوی تر خوا هد بود.

از طرفی میدان مغناطیسی با شعاع پیچه R رابطه عکس دارد به همین علت است که هر چه از محور پیچه دور می شویم خطوط میدان ضعیفتر خواهد بود.

حال که با میدان مغناطیسی پیچه آشنا شدید می خواهیم ببینیم جهت میدان مغناطیسی به چه صورت است.

طبق قانون دست راست، اگر انگشت شست در جهت جریان باشد، جهت بسته شدن چهار انگشت جهت میدان را نشان می دهد.

میدان مغناطیسی ناشی از جریان الکتریکی در پیچه

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: فائزه آقاخانی

تنظیم: مریم فروزان کیا