تبیان، دستیار زندگی
سیم لوله از چند دور سیم تشكیل شده و شبیه فنر است. اگر جریان الكتریكی از سیم لوله عبور كند در اطراف سیم لوله خاصیت مغناطیسی ایجاد می شود. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میدان مغناطیسی حاصل از سیملوله حامل جریان

سیم لوله از چند دور سیم تشكیل شده و شبیه فنر است. اگر جریان الكتریكی از سیم لوله عبور كند در اطراف سیم لوله خاصیت مغناطیسی ایجاد می شود.

میدان مغناطیسی حاصل از سیملوله حامل جریان

در شکل زیر خطوط میدان مغناطیسی ناشی از سیملوله نشان داده شده است این خطوط دارای چه ویژگی هایی است؟

• خطوط  میدان در داخل سیملوله بسیار متراکم تر از خارج آن است.

• میدان در داخل سیملوله  به صورت خطوط موازی با فاصله های برابر رسم است كه نشان دهنده میدان مغناطیسی یكنواخت در داخل سیم لوله می باشد

.

میدان مغناطیسی حاصل از سیملوله حامل جریان

جهت میدان سیملوله

جهت میدان در داخل سیملوله خلاف جهت میدان در خارج آن است. جهت میدان مغناطیسی طبق قانون دست راست در داخل سیملوله از S به  و در خارج سیملوله از N به S است. اگر انگشت شست دست راست در جهت جریان قرار گیرد بسته شدن چهار انگشت جهت میدان را نشان می دهد.

در شکل زیر جهت خطوط میدان مغناطیسی سیملوله نشان داده شده است:

میدان مغناطیسی حاصل از سیملوله حامل جریان میدان مغناطیسی حاصل از سیملوله حامل جریان

نکته:

سیملوله حامل جریان را می توان همانند آهنربای میله ای فرض كرد، زیرا همان طور كه خطوط میدان مغناطیسی یك سیملوله نشان می دهد. همانند خطوط میدان مغناطیسی آهنربا می باشد یعنی می توان دو قطب N (انتهایی از سیملوله كه خطوط از ان خارج می شود) و ( انتهایی از سیموله كه خطوط به ان وارد می شود)  را در نظر گرفت     میدان مغناطیسی حاصل از سیملوله حامل جریان

بزرگی میدان در سیملوله از رابطه زیر به دست می آید:

L : طول میله              I : شدت جریان           N  : تعداد حلقه

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: فائزه آقاخانی

تنظیم: مریم فروزان کیا