تبیان، دستیار زندگی
خطوط میدانی كه از كره كوچك خارج می‌شوند، ‌باید به سطح داخلی كره بزرگتر ختم شوند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

واندوگرافواندوگراف

شكل رو به ‌رو كره فلزی كوچك حاوی بار مثبت را نشان می‌دهد كه داخل حفره كره فلزی بزرگتری قرار گرفته است.

خطوط میدانی كه از كره كوچك خارج می‌شوند، ‌باید به سطح داخلی كره بزرگتر ختم شوند. (این موضوع همیشه درست است، صرف نظر از اینكه آیا كره بزرگتر باری دارد یا خیر؟)

اگر یك رسانا بین كره كوچك و سطح داخلی كره بزرگ قرار گیرد، میدان الكتریكی نشان داده شده باعث می‌شود كه تمام بار q به كره بزرگ منتقل شود.

اگر مجدداً روی كره كوچك بار  +q قرار دهیم و سپس آن را به داخل حفره كره بزرگ ببریم و دو مرتبه آن را توسط سیم رسانا به كره بزرگ وصل كنیم باز هم تمام بار +q به كره بزرگ منتقل می‌شود. از این روش برای جمع‌آوری و انباشت بارهای خیلی زیاد استفاده می‌شود.

واندوگراف اولین فردی بود كه بر این اساس دستگاهی ساخت.

واندوگرافواندوگراف

در فیلم زیر دستگاه واندوگراف را در حال كار مشاهده می كنید. باریكه های نخ نایلونی برای نشان دادن وجود بار در واندوگراف استفاده شده اند.

واندوگراف

برای مشاهده فیلم کلیک کنید.

چرا با خاموش شدن دستگاه نخ های نایلونی كمی سقوط می كنند؟ اگر واندوگراف به زمین متصل شود، نخ های نایلونی چه می شوند؟

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا