تبیان، دستیار زندگی
و همچنان وى را سپاس گزاریم كه با بعثت بنده پرهیزگار و گرامى خود محمد صلی الله علیه و آله بر ما منت نهاد و دنیاى تاریك ما را در فروغ این چراغ آسمانى روشن فرمود. امت‌هاى گذشته از این شرف كه بر امت ما كرامت شده، محروم بودند. ن...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ذکری برای عالمیان...


و همچنان وى را سپاس گزاریم كه با بعثت بنده پرهیزگار و گرامى خود محمد صلی الله علیه و آله بر ما منت نهاد و دنیاى تاریك ما را در فروغ این چراغ آسمانى روشن فرمود. امت‌هاى گذشته از این شرف كه بر امت ما كرامت شده، محروم بودند.

نور محمد صلی الله علیه و آله در آسمان‌ها عطیه‌اى بود كه طى روزها و روزگارها ذخیره مانده بود تا سرانجام در آخرالزمان به امت مرحومه ارزانى شود و روشنایى خاموشى ناپذیرش بر دل و جان ما بتابد.

قدرت الهى هرگز شكست نمى‌خورد و به بنیاد ارادت و مشیت علیایش هرگز خلل نمىرسد.

(خداوند) اراده كرده بود كه آخرالزمان را از بركت وجود محمد صلی الله علیه و آله شاداب و آباد بدارد و قدرت لایزالش این بركت را از صبح ازل به خاطر ما نگاه داشت تا آن روز كه لواى نبوت به دست گرفت و در وحشتكده‌ى مظالم و معاصى و كفر و شرك، نداى توحید در داد.

و بدین ترتیب او را خاتم انبیا قرار داد و ما را نیز به نام خاتم امت‌ها یاد فرمود. ما را به نام خاتم امم یاد فرمود و بر اقوام و ملل گذشته، سیادت و برترى بخشید.

ما را در برابر لجاج و انكار گمراهان گواه گرفت و به شمار اندك ما بر گروه‌هاى انبوهى كه در اعصار و قرون مىزیستند، افزونى داد.

به روان پاك محمد صلی الله علیه و آله درود باد كه وحى تو را با امانت و صمیمیت به بندگان تو رسانید و به شایستگى از میان بندگان تو مبعوث شد و جناب اقدس تو بر قامت وى خلعت نبوت پوشانید.

محمد صلی الله علیه و آله در راه رضاى تو، سیاه را بر سفید و درویش را بر توانگر و بیگانه را بر خویش و دور را بر نزدیك، برگزید و عاشقانه به تبلیغ وحى تو و اعلاى قانون تو و تعظیم قرآن تو پرداخت. تا آن جا كه از شهر و دیار خود آواره ماند و خاك "بطحا" را به امید آن كه در ادامه تبلیغ آزادتر و قوىتر گردد، ترك گفت و رو به جانب "یثرب" گذاشت.

محمد صلی الله علیه و آله امام رحمت و واسطه‌ى فیض و پیشواى خیرات و اصلاحات و كلید بركت و نعمت بود.

محمد صلی الله علیه و آله دین مقدس تو را در زمین آن چنان كه سزاوار بود با علو و عظمت جلوه گر ساخت.

آن چنان كه جان عزیز خود را به رضاى تو در راه جهاد مقدس خویش بر كف گذاشت؛ تن نازنین خود را نیز به خاطر تو در طوفان حوادث به مشقت‌ها و رنج‌ها تسلیم فرمود.

پیشانى بندگى در پیشگاه عظمت تو بر خاك نهاد و دست التجا و تضرع به درگاه تو برافراشت. دودمان خویش را براى اعتلا و عظمت كلمه توحید به قربانگاه گسیل كرد و بر خویشاوندان خود كه هم چنان به مكابره و عناد ادامه مىدادند و از انحراف به استقامت نمىگراییدند، حمله برد و رشته رحامت را با دم شمشیر ببرید. بیگانگان مومن و صالح را به خویشتن نزدیك ساخت و خویشان ملحد و منافق را به جرم الحاد و نفاق، بیگانه شمرد و از جوار خویش طردشان كرد.

محمد صلی الله علیه و آله در راه رضاى تو، سیاه را بر سفید و درویش را بر توانگر و بیگانه را بر خویش و دور را بر نزدیك، برگزید و عاشقانه به تبلیغ وحى تو و اعلاى قانون تو و تعظیم قرآن تو پرداخت. تا آن جا كه از شهر و دیار خود آواره ماند و خاك "بطحا" را به امید آن كه در ادامه تبلیغ آزادتر و قوىتر گردد، ترك گفت و رو به جانب "یثرب" گذاشت.

محمد صلی الله علیه و آله از مكه كه زادگاه و معبد و مسجد و خانه آباء و امهاتش بود، به مدینه غریب و ناشناس هجرت كرد تا قرآن مجید را هم چون خورشید تابان بر آسمان حیات بشرى بركشد و جهان را از فروغ این چراغ آسمانى گرم و روشن بدارد.

محمد صلی الله علیه و آله در این فداكارى عظیم جز اعظام دین تو و اعلاى كلمه تو و سركوبى دشمنان تو، هدف دیگرى نداشت.

و بدین ترتیب در خانه هجرت به تجهیزات و تسلیحات مسلمانان همت گماشت و از آن جا به امید این كه درخت كفر را از ریشه بركند و بر جایش نهال بارور راستى و درستى بنشاند، برضد بت خانه‌ها به جنگ برخاست.

همه جا دست تواناى تو پشتیبان او بود و لواى ظفر و سعادت از آسمان‌ها بر فرق گرامیش سایه مىانداخت.

تا آن كه بت پرستان قریش را در خانه‌هایشان از پاى درآورد و بت خانه‌ها را بر سرشان ویران ساخت و فرمان گرانمایه تو را جبرا و قهرا بر زندگى ننگین و نكبت گرفته آنان تحمیل كرد.

پروردگارا! روح مقدس محمد صلی الله علیه و آله را در اعلى علیین به جوار خویش بپذیر و به پاداش رنج‌ها و زحمت‌هایى كه آن روح مقدس در راه رضاى تو و سعادت بندگان تو به خود پذیرفته، قرین رضا و مسرتش فرماى.

آن چنان بر منزلت و مرتبتش بیفزاى كه از آفریدگان تو، كسی هم سنگ و هم وزن وى نباشد و بر فرشتگان مقرب و پیامبران مرسل تو برترى و مهترى گیرد.

و هم چنان فرزندان صالح و پیروان صادق او را از شفاعت و محبتش بهره‌مند ساز و بیش از آنچه ما را به اكرام و انعام وعده فرموده‌اى، انعام و اكرام فرماى.

خداوندا! اى تو كه بندگانت را به وفادارى فرمان داده‌اى.

اى تو كه از هر وفادار، وفادارترى و از هر بخشنده، افزون‌تر و مطلوب‌تر همى بخشى.

تو كه اگر بخواهى بر دفتر كردار بندگانت به جاى گناه، ثواب بنویسى و عوض كیفر، پاداش فراوان فرستى.(1)

ما به فضل و انعام تو امیدواریم.

پى نوشت:

1. صحیفه كامله سجادیه، ترجمه جواد فاضل، صص 64- 68، امیر كبیر، تهران، چاپ شانزدهم، 1372.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.