تبیان، دستیار زندگی
در دو فیلم زیر واندوگراف را در حال كار مشاهده می كنید. آیا می توانید اثر نقطه تیز را در این آزمایش بیان كنید؟ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اثر نقطه تیز

در دو فیلم زیر واندوگراف را در حال كار مشاهده می كنید. آیا می توانید اثر نقطه تیز را در این آزمایش بیان كنید؟

برای مشاهده فیلم ها کلیک کنید:

فیلم 1

فیلم 2

همان طور كه در دو فیلم بالا مشاهده كردید، واندوگراف (منفی) به گوی مثبت جرقه می‌زند ولی وقتی میله نوك تیز مثبت به آن نزدیك می شود، دیگر جرقه ای به وجود نمی آید.

علت این پدیده این است كه بار مثبت به مقدار فوق العاده زیاد در نوك تیز میله جمع می شود. این امر باعث یونیزه شدن هوای اطراف می شود.

یون های ایجاد شده در هوا می توانند بخشی از بار كره واندوگراف را خنثی كنند (بار واندوگراف را جذب نمایند) و در نتیجه جرقه ای به وجود نمی‌آید.

شكل زیر یك جسم رسانای باردار را نشان می‌دهد. به نظر شما تمركز و چگالی بار در نقاط تیز بیشتر است یا نقاط پهن؟

اثر نقطه تیز
اثر نقطه تیز

به فیلم زیر توجّه كنید. آیا در نقطه تیز بار بیشتری جمع شده است یا در نواحی پهن؟

برای مشاهده فیلم کلیک کنید.

اثر نقطه تیز

یك اصل همیشه درست، در مورد مواد رسانا این است كه اگر آن ها باردار شوند، چگالی سطحی بار در نقاط نوك تیز بیشتر از چگالی سطحی بار در نقاط پهن خواهد بود.

با توجّه به مطالب گفته شده چرا در انتهای بال هواپیماها، میله های نوك تیز قرار می‌دهند؟

مرکزیادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا