تبیان، دستیار زندگی
صفاتی هستند كه همراه اسم می آیند و بدون اسم معنی ندارند و مالكیت را می رسانند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صفت ملکی و مالکیت

در زبان انگلیسی

صفت ملکی و مالکیت

اهداف درس(Objectives):

  • آشنایی با صفت ملکی و کاربرد آن
  • آشنایی با مالکیت

صفت ملكی (Possessive adjective):

صفاتی هستند كه همراه اسم می آیند و بدون اسم معنی ندارند و مالكیت را می رسانند.

هر صیغه صفت ملکی خودش را دارد. این صفات برای صیغه های مختلف به شرح زیر هستند:

صفت ملکی و مالکیت

این صفات ملکی قبل از اسم می آیند و مالکیت آن شیء را بر انسان بیان می کنند.

مانند:

My car    -  ((اتومبیل من))

Her watch    ((ساعت او))

Our teacher (معلم ما)

Their house    خانه آنها

حالت دیگر بیان مالکیت استفاده از ‘s می باشد‘s مالکیت به اسم شخص می چسبد و بعد از آن نام شیء مورد نظر آورده می شود. مانند :

- Ali’s book       کتابِ علی

- Mina’s father     پدر مینا

صفت ملکی و مالکیت

هرگاه بخواهیم بپرسیم چیزی مال چه کسی است از کلمه whose در آغاز جمله استفاده می کنیم. به این ترتیب که ابتدا whose و سپس نام شیء مورد نظر و سپس فعل is یا are و سپس ضمیر آن شیء را می آوریم.

مانند:

Whose car Is that? (آن اتومبیل مال چه کسی است)

car (شی)

is (فعل کمکی)

that (ضمیرشی)

Whose books are those? (آن کتاب ها مال چه کسی است ؟)

تمرین

درجای خالی صفت ملکی مناسب به کار ببرید.

1) Mr Amini has a car .  …….car is blue.

پاسخ : his


2) Mina’s brother has a bag.   ……bag is brown.

پاسخ : his


3) The students have many books.  …. Books are in …. Bags.

پاسخ : their – their


برای پاسخ های داده شده، با استفاده از کلمه پرسشی whose سؤال بسازید.

1)………………? My shoes are black.

Whose shoes are black? پاسخ :

2) ……………? Ali’s jacket is brown.

Whose jacket is brown? پاسخ:


 با استفاده از صفت ملکی یک جمله جدید بسازید.

2) They have a ball. It is white.

Their ball is white.پاسخ:

2)you and I have a car. It is red.

Our car is red. پاسخ


مالکیت

1 – هر گاه بخواهیم جسمی یا شیء را به انسانی تعلق و مالکیت دهیم، ابتدا یک آپُستروف s یا(s’) به آخر اسم انسان اضافه می کنیم سپس نام شیء مورد نظر را به دنبال‌ آن می آوریم .

صفت ملکی و مالکیت

مثال :

Sara’s book : کتاب سارا

Teacher’s pen : خودکار معلم

2 – (s’) یا آپُستروف s مالکیت مخصوص تعلق جسم یا شی به انسان است و برای تعلق دادن شی به شی دیگر هرگز به کار نمی رود.

3 – اگر اسمی که می خواهیم شیء را به آن نسبت دهیم به حرف S ختم شود و یا s جمع به دنبال داشته باشد کافی است فقط علامت آپُستروف را سمت راست آن S که در آخر اسم وجود دارد بیاوریم مثل :

Student’s books : کتاب های دانش آموزان

Girl’s dresses: لباس های دختران

4 – اگر بخواهیم شیء را به شئی دیگر تعلق و مالکیت دهیم ، کافی است حرف اضافه of را بین اسم آن دو شی قرار دهیم مثل :

The door of the class : دربِ کلاس

The legs of the table : پایه های میز

5 - حرف اضافه of فقط برای تعلق دادن شی به شی دیگر به کار می رود و برای تعلق دادن شی به انسان ها به کار نمی رود.


تمرین :

– با توجه به جملات داده شده ، جملات جدید بسازید و در آن ها ‘s یا of به کار ببرید.

صفت ملکی و مالکیت

- Ali has a car . It is red.

پاسخ: Ali’s car is red .

چون Ali انسان (جاندار) است برای تعلق دادن car به Ali از ‘s استفاده می کنیم.

- This table has four legs. These are short.

پاسخ:The legs of this table are short.

چون می خواهیم the legs(بی جان) را به this تعلق دهیم از of استفاده می کنیم.


– گزینه صحیح را انتخاب کنید

what colour are these apples? They are ………..

a) red apple

b) apples

c) red

d) red apples

پاسخ : گزینه c صحیح است. فقط در مورد رنگ سؤال شده است.


whose book is it? This is ……..

a) Amir’s

b) Amirs’

c) book of Amir

d) books of Amir

پاسخ : گزینه a صحیح است. چون امیر انسان است از ‘s در آخر اسم آن استفاده می شود.


– Those are the ……..books.

a) boys of

b) boys

c) librarys

d) library of

پاسخ : گزینه b صحیح است . bag انسان است و s’ می گیرد. گزینه های دیگر از نظر گرامری پاسخ درستی نمی دهند.


خودکار

 – در تمرین زیرs’ یا of به کار ببرید.

- They are my sister ……pens.

پاسخ : s’ به کار می رود چون sister جاندار است.

تمرین:

The wall --------Amir ….. house is brown

پاسخ : در اولین جای خالی Of و در دومین جای خالی ‘s قرار می گیرد.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: سمیرا بادامستانی

تنظیم: نوربخش