تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت، دانش آموزان می توانند با مفهوم توان و ضرب اعداد آشنا می شوند و تفاوت بزرگی این دو را می توانند به صورت هندسی مشاهده کنند....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : خسرو داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

توان

توان

موضوع:

درک اندازه ی عددهای توان دار

هدف:

هدف این فعالیت درک مقدار بزرگی یا کوچکی عددهای تواندارد و رشد صعودی یا نزولی آن هاست.

ابزارهای مورد نیاز: جابه جایی، کوچک نمایی، بزرگ نمایی

شرح فعالیت:

در شکل دو مربع به رنگ آبی و قرمز دیده می شود. با حرکت لغزنده ی a اندازه اضلاع این مربع ها تغییر می کند، با این تفاوت که ضلع مربع آبی برابر با 2 * a خواهد بود اما ضلع مربع قرمز برابر با 2 a است.

برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید.

همان طور که مشاهده می کنید در ابتدا اندازه اضلاع دو مربع تقرییاً به هم نزدیک است اما با افزایش مقدار a تفاوت بسیار زیادی بین این دو مقدار به وجود می آید به نظر شما این تفاوت ناشی از چیست؟

(برای اعداد بزرگ، برای دیدن مربع قرمز از ابزار جابه جایی و کوچک نهایی استفاده کنید)

سؤال:

فرض کنید یک برگه A4 را نصف کنیم سپس نصفه ی آن را مجدداً نصف کنیم و به همین ترتیب هر بار نصفه باقی مانده را مجدداً نصف کنیم. بعد از چند بار تکرار این عمل، به اندازه ی اتم تشکیل دهنده کاغذ می رسیم؟

الف) حدود یک میلیارد بار       ب) حدود یک میلیون بار

ج) حدود هزار بار                  د) حدود صد بار

 راهنمایی و توضیح