تبیان، دستیار زندگی
من ان زینــــــت ده عــــرش برینـــــم كه جا داده خــــــدا انــــــدر زمینـــــــــم امـــــــام مقــــتــــــــدای كائنــــــاتــــم بــــــه امـــــر ذات رب العالـمـــینـــــــــم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دست حق در استین

امام جواد (ع)

من ان زینــــــت ده عــــرش برینـــــم

كه جا داده خــــــدا انــــــدر زمینـــــــــم

امـــــــام مقــــتــــــــدای كائنــــــاتــــم

بــــــه امـــــر ذات رب العالـمـــینـــــــــم

كتاب الله ناطــــق ، معـــــدن علـــــــم

وصی مصطفــی ، حبــــــل المتــیـنـــــــم

جهان باشد چو انگشتـــر به دستـــــم

كه بر انگشتــــری نقــــــش نگـــینــــــم

زمین و اسمان باشـــــــد مطیعــــــــم

كه حاكم ؛ هم بر ان و هــــم بر اینــــــــم

من ان ظــــــل خداونــــــد جهانـــــــم

گهی در عــــرش گه عــــرش افرینــــــم

برای حفظ دین و حفـــــــظ قـــــــران

بود جبـــــــار و دشمــــــــن در كمینــــــم

از این ملعونه شــــوم ستمــــــگـــــر

ز مكر و حیلـــه اش با غــــــم قرینـــــــم

امام جواد (ع)

گواهم عاقبــــــت از زهـــــر كینــــــه

كنــد مســــــمــــــوم ، اخر این لعینــــــــم

به راه دین بایـــــد دهــــــــم جــــــان

شــــــود محفــــــوظ ، قــــــران مبینـــــــم

رضایم بر رضـــــای حــــق تعالـــــی

كه من، در امر حق، صبـــــــر افرینـــــــم

گواهــــــم از دل دریـــــــا و قطــــــره

كه دست حــــــــــق بـــــود در استینــــــم

بخش عترت و سیره تبیان

 

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.