تبیان، دستیار زندگی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شما با خدا نسبتی دارید؟
حمد خدا

كودكی با پاهای برهنه بر روی برف ها ایستاده بود و به ویترین فروشگاهی نگاه می كرد...

زنی در حال عبور او را دید و او را به داخل فروشگاه برد و برایش لباس و كفش خرید و گفت:«مواظب خودت باش...»

كودك به چشم های زن خیره شد و پرسید ببخشید خانم شما...شما خدا هستید؟!

زن لبخند زد و گفت:«نه...من فقط یكی از بنده های خدا هستم.»

كودك گفت:«مطمئن بودم كه با او نسبتی دارید...»

چه افتخاری بالاتر از اینكه ما با خدا نسبت داریم

گاهی دیده اید كسانی را كه بخاطر نسبت داشتن با شخص بزرگی مباهات می كنند؟

به راستی كه چه افتخاری بالاتر از اینكه ما با خدا نسبت داریم!

انسان ها خدا نمی شوند اما می توانند خدا گونه شوند و انسان خدا گونه كارهای خدایی می كند

باید كه مهربان بود؛ باید كه عشق ورزید؛ زیرا كه زنده بودن هر لحظه احتمالی‌ست...باشگاه کاربارن تبیان - ارسالی از تبلاگ باران معرفت