تبیان، دستیار زندگی
اکنون دراین مبحث و بحثهای آتی به مجموعه ای از تست های عربی خواهیم پرداخت. ....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تست عربی (قسمت اول)

آنچه تا کنون بدان پرداختیم مجموعه ای  از قواعد عربی بود که در کتب دبیرستان به برخی از آن ها اشاره شده است.

تست عربی (قسمت اول)

اکنون دراین مبحث و بحث های آتی به مجموعه ای از تست های عربی خواهیم پرداخت که ضمن یادآوری مباحث گذشته، فرصتی برای تقویت دانش آموزان در درس عربی خواهد بود.

1- کدام گزینه ملحق به جمع مذکرسالم خواهدبود؟

الف) أهلونج)أرضون
ب) عالموند)همه گزینه ها

2- درکدام گزینه همه افعال معرب هستند؟

الف) ذهبا، انطلق، تضربنَ، تَضرِبِنَ

ب) تضربانِ، تضربنَ، یَضرِبنَ، تضرِبَنَ

ج) ذهبوا، تضرُبَنَ، تضربون،تضربان

د) تضربون، تضربین، ینطلق، نکتب

3- کدام گزینه درباره جمع مذکرسالم صحیح است؟

الف)أحمرونج)زینبون
ب)مرضعوند)کاتبون

گزینه اول دلالت بر رنگ داردو جمع مذکرسالم بسته نمی شود و گزینه های ب و ج نیز اسم و صفتی هستند که فقط برای مونث استفاده می شود لذا نمی تواند جمع مذکرسالم بسته شود.

4- کدام گزینه درباره اعراب "یهدی" صحیح است؟

الف) درحالت رفع مقدر می شود.ب) درهرسه حالت رفع و نصب و جزم مقدر می شود.
ب) درحالت نصب و جزم مقدر می شود.ج) تنها درحالت جزم مقدر می شود.

5- اسم موصول های ...... و ...... اشاره به نزدیک، و ..... اشاره به وسط و ...... اشاره به دور دارد.

الف)ذاو ذلک، ذلک،ذیج)ذی و ذا، ذلک، ذاک
ب)ذا و ذی، ذاک، ذلکد) الف و ج

6- کدام گزینه بیانگر اسم های مبنی است؟

الف) اسم های اشاره،اسم های استفهام،افعالج) اسم های اشاره، ضمائر، اسم فعل ها
ب) اسم فعل ها، افعال، اسم های موصولد) همه گزینه ها

7- در کدام گزینه اسم موصول مشترک آمده است؟

الف) من، ما، ذا، الذیج) الذی، التی، الذین، اللائی
ب) ذو، ذا، من، ألد) الذین، ذو، من، ما

8- کدام گزینه صحیح است؟

الف) جاء احمدٌج) مررتُ بأحمدِکم
ب) رایتُ أحمدَد) ب و ج

9- "الف" در کلمه "طالبان" نشانه چیست؟

الف) جانشین نون می شود.ج) جانشین تنوین در طالبُ می شود.
ب) فاعلد) الف و ب

10- کدام گزینه درباره "النفس" صحیح است؟

رایتک لما أن عرفتَ وجوهنا         صددتَ وطبتَ النفسَ یا قیس عن عمرو

الف)مفعول و منصوب، ال آن نیز برای کسب تعریف است.ج)مفعول و منصوب، ال آن زائد است و به خاطر ضرورت شعری آمده است.
ب) تمییزو منصوب، ال آن نیز برای کسب تعریف است.د) مفعول فیه و منصوب، ال آن زائد است و به خاطر ضرورت شعری آمده است.

11- کدام گزینه درباره جمع "ظبة" صحیح است؟

الف ) ظُباةج) ظُبون، ظُبین
ب) أظباةد)الف و ج

12- کدام گزینه نادرست است؟

الف) ماأکرمتُ إلا أمکج) ما رأیتک إلابعد عشرین سنة
ب) ما اکرمتُ إلاکد) مازرتُ إلا إیاک

13- کدام گزینه درباره کلمات که به رنگ سبز است، صحیح است:"ربنا لاتواخذنا إن نَسینا ..... "

الف) مجرور به اضافه، مفعول و محلاً منصوب، فاعل و محلاً مرفوعج) مضاف الیه و محلاً مجرور، مفعول به و مبنی بر سکون، مفعول به و محلاً منصوب
ب) مجرور مبنی بر سکون، مفعول و مبنی بر سکون، فاعل و مبنی برسکوند) مفعول به و محلاً منصوب، فاعل و محلاً مرفوع، مفعول به و محلاً منصوب

14- "عندک" در جمله "الصدیق عندک" متعلق به محذوفی است که ...... .

الف) حذفش جایز است.ج) حذفش واجب است.
ب) حذفش نادراست.د) حذفش ممکن نیست.

ادامه دارد....

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: فاطمه شیرزاده

تنظیم: سمیرا بادامستانی