تبیان، دستیار زندگی
آموزش متوسطه به صورت سنتی یک نهاد گزینش گر است و بخش کوچکی از جوانان را برای گماردن به مشاغل در سازمان های مختلف مذهبی، نظامی، دولتی یا خصوصی آماده می سازد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سه نگاه به اقتصاد آموزش متوسطه

قسمت سوم

دیدگاه سوم:

انتخاب نخبگان یا آماده سازی همگان برای ورود به آموزش عالی؟

سه نگاه به اقتصاد آموزش متوسطه

آموزش متوسطه به صورت سنتی یک نهاد گزینش گر است و بخش کوچکی از جوانان را برای گماردن به مشاغل در سازمان های مختلف مذهبی، نظامی، دولتی یا خصوصی آماده می سازد.

علی رغم گسترش مداوم آموزش متوسطه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، هنوز برای بسیاری از جوانان، ورود به این دوره دور از دسترس باقی مانده است؛ امری که در ورود به دوره ی آموزش عالی تشدید شده و حالت رقابتی پیدا می کند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، آموزش متوسطه تأسیس شده است تا با گزینش بهترین و مستعد ترین افراد، ورود آنان را به دوره آموزش عالی تسهیل و تسریع کند و برای اختلافات اقتصادی بین طبقات اجتماعی توضیحی یافته شود.

سه نگاه به اقتصاد آموزش متوسطه

در مخالفت با این دیدگاه، بسیاری از برنامه ریزان آموزشی در کشورهای در حال توسعه معتقدند که آموزش ابتدایی نمی تواند تغییر بنیادی در تحرک طبقاتی افراد جامعه ایجاد کند و در واقع دست رسی به آموزش متوسطه – به منزله ی گذرکاه اصلی ورود به آموزش عالی – است، که نوید بخش تغیرات اساسی در جایگاه اقتصادی فرد است. بنابراین، از منظر اقتصادی و اجتماعی، گسترش آموزش متوسطه دارای کارکردی عدالت جویانه است.

به نظر می رسد که در کشورهای مختلف و با عنایت به سطح رشد و توسعه ی اقتصادی، تأکید ویژه بر یکی از دیدگاه های سه گانه وجود داشته باشد، در عین حال شواهدی یافت می شود که درستی هر سه دیدگاه را در جوامع گوناگون به نمایش می گذارد.

رشد تکنولوژی آموزشی

مرکز یادگیری سایت تبیان - گردآوری: شکوفه باصری

تنظیم: مریم فروزان کیا