تبیان، دستیار زندگی
نخستین روز از بیستمین نمایشگاه قرآن بین المللی قرآن کریم در حالی آغاز به کار کرد که بسیاری از غرفه داران در حال آماده سازی غرفه خود بودند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصاویر نخستین روز نمایشگاه قرآن

نخستین روز از بیستمین  نمایشگاه قرآن بین المللی قرآن کریم در حالی آغاز به کار کرد که بسیاری از غرفه داران در حال آماده سازی غرفه خود بودند.

نخستین روز غرفه تبیان در نمایشگاه قرآننخستین روز غرفه تبیان در نمایشگاه قرآن

نخستین روز غرفه تبیان در نمایشگاه قرآننخستین روز غرفه تبیان در نمایشگاه قرآن

نخستین روز غرفه تبیان در نمایشگاه قرآننخستین روز غرفه تبیان در نمایشگاه قرآن

نخستین روز غرفه تبیان در نمایشگاه قرآننخستین روز غرفه تبیان در نمایشگاه قرآن

نخستین روز غرفه تبیان در نمایشگاه قرآننخستین روز غرفه تبیان در نمایشگاه قرآن

نخستین روز غرفه تبیان در نمایشگاه قرآننخستین روز غرفه تبیان در نمایشگاه قرآن

نخستین روز غرفه تبیان در نمایشگاه قرآننخستین روز غرفه تبیان در نمایشگاه قرآن

نخستین روز غرفه تبیان در نمایشگاه قرآننخستین روز غرفه تبیان در نمایشگاه قرآن

نخستین روز غرفه تبیان در نمایشگاه قرآننخستین روز غرفه تبیان در نمایشگاه قرآن

نخستین روز غرفه تبیان در نمایشگاه قرآننخستین روز غرفه تبیان در نمایشگاه قرآن

نخستین روز غرفه تبیان در نمایشگاه قرآننخستین روز غرفه تبیان در نمایشگاه قرآن

نخستین روز غرفه تبیان در نمایشگاه قرآننخستین روز غرفه تبیان در نمایشگاه قرآن

عکس: عباس زادگان

تنظیم: هومن بهلولی