تبیان، دستیار زندگی
بر روی مقاومت های كربنی چهار حلقه ی رنگی مشاهده می شود (شكل زیر). برای تعیین مقدار مقاومت، حلقه ی طلایی یا نقره ای را سمت راست قرار می دهیم. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

كد گذاری مقاومت ها

بر روی مقاومت های كربنی چهار حلقه ی رنگی مشاهده می شود (شكل مقابل).

برای تعیین مقدار مقاومت، حلقه ی طلایی یا نقره ای را سمت راست قرار می دهیم و حلقه ها را از سمت چپ به ترتیب، رقم اول، رقم دوم و سوم نام گذاری می كنیم. هر رنگ معرف عددی است؛ این اعداد در جدول زیر آورده شده اند.

حلقه اول از سمت چپ، رقم اول و حلقه ی دوم، رقم دوم مقاومت را نشان می دهد. رقم سوم، ضریب مقاومت به صورت n ١٠ است كه n در ستون چهارم جدول بالا داده شده است.

حلقه ی چهارم، درصد خطا در تعیین مقاومت را مشخص می كند. به عنوان مثال فرض كنید حلقه ی اول قرمز، حلقه ی دوم بنفش و حلقه ی سوم سیاه است. قرمز معرف عدد ٢ و بنفش معرف عدد ٧ می باشد. بنابراین مشخص می شود كه دو رقم اولِ مقدار مقاومت مورد نظر ٢٧ است. چون حلقه ی سوم سیاه است ٠ = n بوده و اندازه مقاومت Ω ٢٧ است.

مثال زیر چگونگی خواندن مقاومت را نشان می دهد.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا