تبیان، دستیار زندگی
به هر حال با تشکیل بی حرف و حدیث جلسه روز گذشته هیئت دولت، به نظر می رسد كه این سوء تفاهم برای برخی از مقامات در درون دولت برطرف شده و آنان نیز با درك درست قانون اساسی كشور، فهم صورت بندی رایج سیاسی، و توجه به ساختارهای موجود، رعایت مصلحت را برای تقویت ثب
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حرف و حدیث هایی که ظاهرا پایان یافت


به هر حال با تشکیل بی حرف و حدیث جلسه روز گذشته هیئت دولت، به نظر می رسد كه این سوء تفاهم برای برخی از مقامات در درون دولت برطرف شده و آنان نیز با درك درست قانون اساسی كشور، فهم صورت بندی رایج سیاسی، و توجه به ساختارهای موجود، رعایت مصلحت را برای تقویت ثبات و استمرار نظام سیاسی درك كرده و خود را آماده و مهیای خدمت به كشور با همه مختصات آن كرده اند.


حرف و حدیث هایی که ظاهرا پایان یافت

در حالی كه در هفته گذشته، فضای سیاسی كشور تحت تأثیر بحث های رایج درباره گوشه نشینی رئیس جمهور بود، اما به نظر می رسد با درك مناسبات و پذیرش ساختارهای رسمی و موجود در قانون اساسی كشور، بحث های درگرفته در هفته گذشته به پایان رسیده و دولت به انجام وظایف خود در چارچوب ساختارهای قانونی مشغول شده است.

به گزارش «تابناك»، از همان ابتدای اتفاقات ناراحت کننده و زیان بار یکی دو هفته گذشته، رهبر انقلاب، دلیل ورود خود به مسئله را از باب غفلت از یك مصلحت بزرگ عنوان كردند و از قوای مختلف و نهادهای مرتبط در كشور خواستند كه با هماهنگی با یكدیگر كارهای كشور را به جلو ببرند.

بنابر این گزارش، در واقع آنچه اتفاق افتاد و باعث ابقای وزیر اطلاعات شد، اگر چه بر اساس مواد موجود و پیش بینی شده در قانون اساسی بود، اما اساس بحث و نوع رفتار رهبری  به دلیل مصلحت كشور و بقای عزتمند نظام سیاسی كشور بود.

بر این اساس، رعایت مصلحت های كوچك و بزرگ و در عین حال مبتنی بر قانون اساسی و شریعت مقدس اسلام، مساله ای است كه حضرت امام (ره) رعایت آنها را برای حفظ نظام از اوجب واجبات می دانستند، ضمن اینکه بر اهل فن پوشیده نیست كه در میان اموری كه دارای وجوب هستند نیز مراتبی وجود دارد كه در بیان امام راحل، حفظ نظام دارای بالاترین مرحله وجوب، در میان سایر اموری است كه مسئولین و سیاستمدران جمهوری اسلامی باید در رعایت آن بكوشند.

به هر حال با تشکیل بی حرف و حدیث جلسه روز گذشته هیئت دولت، به نظر می رسد این سوء تفاهم برای برخی از مقامات در درون دولت برطرف شده و آنان نیز با درك درست قانون اساسی كشور، فهم صورت بندی رایج سیاسی و توجه به ساختارهای موجود، رعایت مصلحت را برای تقویت ثبات و استمرار نظام سیاسی درك كرده و خود را آماده و مهیای خدمت به كشور با همه مختصات آن كرده اند.

از سویی سوء تفاهمی كه در باب مناسبات جاری و موارد رایج در قانون اساسی برای برخی وجود داشت، بحث های هفته های گذشته را تقویت کرد؛ چرا كه شاید اطلاع نداشتند، حتی در چارچوب مناسبات دولت مدرن هم، رهبر جامعه اسلامی علاوه بر سایر شئون، شأن بالاترین مقام اجرایی را نیز دارد و به ویژه در مسائلی كه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با مصلحت جامعه سر و كار دارد، رهبر جامعه اسلامی ناگزیر به ورود برای رفع معضل برای كاركرد صحیح سیستم سیاسی است.

به هر حال با تشکیل بی حرف و حدیث جلسه روز گذشته هیئت دولت، به نظر می رسد این سوء تفاهم برای برخی از مقامات در درون دولت برطرف شده و آنان نیز با درك درست قانون اساسی كشور، فهم صورت بندی رایج سیاسی و توجه به ساختارهای موجود، رعایت مصلحت را برای تقویت ثبات و استمرار نظام سیاسی درك كرده و خود را آماده و مهیای خدمت به كشور با همه مختصات آن كرده اند.

طبیعی است كه كلیتی جغرافیایی به نام ایران و ماهیتی سیاسی همچون جمهوری اسلامی ایران دارای قواعد، چارچوب و مختصاتی است و ورود و كسب مزیت و منفعت در این چارچوب، حتی برای خدمت، نیز لزوما با رعایت چارچوب ها و ساختارهای موجود - و اتفاقا قانونمند-  كشور میسر است؛ مساله ای كه ظاهرا دولت هم پذیرفته و در همین چارچوب به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

 بخش سیاست تبیان


منبع:تابناک