تبیان، دستیار زندگی
شناساگر ماده ای رنگی است که با تغییر رنگ خود، اسیدی یا قیلیایی بودن محلول ها را مشخص می کند. در این آزمایش کلم قرمز به عنوان یک شناساگر مورد استفاده قرار می گیرد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کلم قرمز یک شناساگر

شناساگر ماده ای رنگی است که با تغییر رنگ خود، اسیدی یا قیلیایی بودن محلول ها را مشخص می کند. در این آزمایش کلم قرمز به عنوان یک شناساگر مورد استفاده قرار می گیرد.

روش کار

1- 300 میلی لیتر آب را در بشر بزرگی گرم دهید تا آب به جوش آید. پس از به جوش آمدن آب، چراغ بونزن راخاموش کنید.

2- تا ارتفاع 5 سانتی متر، در لوله آزمایش، کلم قرمز خرد شده ریخته و آن قدر اتانول اضافه کنید که تکه های کلم به طور کامل در اتانول قرار گیرند. مخلوط را با قرار دادن لوله ی آزمایش در لیوان آب داغ، گرم نگه دارید. می توانید اتانول بیشتری اضافه کنید.

شناساگر

3- محلول را با استفاده از یک قیف و کاغذ صافی، داخل یک بشر کوچک تر بریزید، تا باقی مانده ی کلم ها روی صافی بمانند.

4- این محلول را در چهار لوله آزمایش جداگانه، به چهار قسمت تقسیم کنید.

5- مواد زیر را به هر لوله ی آزمایش اضافه کنید:

لوله ی آزمایش 1: مقداری سولفوریک اسید رقیق (اسید)

لوله آزمایش 2: مقداری محلول سدیم هیدروکسید رقیق (قلیا)

لوله آزمایش 3: مقداری آب غوره

لوله آزمایش 4: مقداری محلول جوش شیرین

به رنگ محلول های چهار لوله ی آزمایش توجه داشته باشید.

6- جدول زیر را کپی کرده و نتایج خود را در آن بنویسید:

لوله آزمایش

محلول اضافه شده

رنگ محلول

1

سولفوریک اسید

2

سدیم هیدروکسید

3

آب غوره

4

محلول جوش شیرین

7- الف) محلول عصاره کلم قرمز در اسید چه رنگی می شود؟

ب) محلول عصاره کلم قرمز در قلیا چه رنگی می شود؟

ج) آب غوره اسید است یا قلیا؟

د) محلول جوش شیرین اسید است یا قلیا؟


تغییر و جداسازی مواد - ترجمه و تدوین : علیرضا اسبقی، انتشارات مبتکران

مرکز یادگیری سایت تبیان - گردآورنده . تنظیم: نوربخش