تبیان، دستیار زندگی
الكترون ها و سایر ذرات باردار ساكن نیستند و حول محور فرضی خود با سرعت چرخشی بسیار بالایی در حال دوران هستند كه به این دوران آن ها اسپین گفته می شود ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونگی تشکیل پیوند

الكترون ها و سایر ذرات باردار ساكن نیستند و حول محور فرضی خود با سرعت چرخشی بسیار بالایی در حال دوران هستند كه به این دوران آن ها اسپین گفته می شود. اگر دوران الكترون را موافق چرخش عقربه‌های ساعت فرض كنیم و آن را از بالا بنگریم مشاهده می شود كه :

چگونگی تشکیل پیوند

امتداد خطوط میدان از مركز الكترون یا میدان الكتریكی، خارج  و حول مركز به صورت دوایری تو در تو و پیوسته در می‌آید كه می توانیم آن را یك میدان الكتریكی بسته و تا بی نهایت در نظر بگیریم، برای این كه این میدان دایره‌ای شكل هیچ آغاز و پایانی ندارد. همان طور كه می دانیم، هرگاه میدان الكتریكی در فضا برقرار شود، میدان مغناطیسی عمود بر امتداد آن پدیدار خواهد شد و برعكس آن نیز صادق است كه به مجموعه این دو میدان در فضا، میدان الكترومغناطیسی گفته می شود .

چگونگی تشکیل پیوند

در شكل زیر نمای الكترون ( سطح دایره‌ای قرمز رنگ ) از پهلو و در حال دوران حول محور عمودی نشان داده شده است، به گونه‌ای كه اگر از بالا به آن بنگریم جهت چرخش آن موافق جهت چرخش عقربه‌های ساعت خواهد بود. خطوط افقی سیاه رنگ، میادین الكتریكی و فلش قرمز رنگ جهت میدان  الكتریكی از روبرو را نشان می دهد كه در این صورت جهت فلش های آبی رنگ، جهت میدان مغناطیسی تشكیل شده را نشان می دهد . با توجه به دو قطبی بودن الكترون و ذرات باردار دیگر ، آن ها می تواند تشكیل زوج ماده - ماده دهند یعنی شكل زیر :

چگونگی تشکیل پیوند

در شكل فوق نمای الكترون ( سطح دایره‌ای قرمز رنگ ) از پهلو و در حال دوران حول محور عمودی نشان داده شده است ، به گونه‌ای كه اگر از بالا به آن بنگریم جهت چرخش آن موافق جهت چرخش عقربه‌های ساعت خواهد بود. خطوط افقی سیاه رنگ، میادین الكتریكی و فلش قرمز رنگ جهت میدان  الكتریكی از روبرو را نشان می دهد كه در این صورت جهت فلش های آبی رنگ ، جهت میدان مغناطیسی تشكیل شده را نشان میدهد . با توجه به دو قطبی بودن الكترون و ذرات باردار دیگر ، آن ها می تواند تشكیل زوج ماده - ماده دهند یعنی شكل زیر :

چگونگی تشکیل پیوند

پایگاه اندیشه های نو در فیزیک

گردآورنده و تنظیم: نوربخش