تبیان، دستیار زندگی
محل برگزاری استادیوم آزادی تاریخ برگزاری چهارشنبه 10اسفند 1384 نتیجه بازی 3بر2 به صعود ایران مجموع نیمه دوم نیمه اول آمار بازی   مجموع نیمه دوم نیمه اول آمار بازی 291 130 161   تعداد پاسهای كلی &n...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آنالیز آماری بازی ایران - كاستاریكا

محل برگزاری استادیوم آزادی

تاریخ برگزاری چهارشنبه 10اسفند 1384

نتیجه بازی 3بر2 به صعود ایران

مجموع نیمه دوم نیمه اول آمار بازی   مجموع نیمه دوم نیمه اول آمار بازی

291 130 161   تعداد پاسهای كلی   361 170 191  تعداد پاسهای كلی

237 102 135 پاسهای صحیح   295 138 157 پاسهای صحیح

45 22 23 پاسهای اشتباه   58 29 29 پاسهای اشتباه

9 6 3 پاس بلند صحیح   8 3 5 پاس بلند صحیح

13 8 5 سانتر     23 10 13 سانتر

4 4 --- سانتر صحیح    7 2 5 سانتر صحیح

29 20 9 ضربه سر اول   31 17 14 ضربه سر اول

6 4 2 ضربه سر صحیح   10 6 4 ضربه سر صحیح

20 10 10 خطا    27 16 11 خطا

29 21 8 دفع توپ    24 11 13 دفع توپ

28 15 13 لودادن توپ   25 11 14 لودادن توپ

1 1 --- گرفتن توپ   10 5 5 گرفتن توپ

3 2 1 شوت داخل چارچوب   4 1 3 شوت داخل چارچوب

10 8 2 شوت بیرون چار چوب   5 4 1 شوت بیرون چار چوب

2 1 1 كرنر   4 2 2 كرنر

5 4 1 موقعیت خطرناك   18 10 8 موقعیت خطرناك

1 1 --- سرداخل چار چوب   --- --- --- سرداخل چار چوب

--- --- --- سر بیرون چارچوب   2 --- 2 سر بیرون چارچوب

2 1 1 آفساید   2 1 1 آفساید

1 1 --- كارت زرد   --- --- --- كارت زرد

45/5% 48% 43% در صد مالكیت توپ   54/5% 52% 57% در صد مالكیت توپ