شب سال؟  کاربران گرامی، این نظر سنجی که با همکاری مرکز افکار سنجی ناجا تهیه شده است قصد بررسی چگونگی برگزاری مراسم چهارشنبه سوری را دارد تا از این طریق بر شادی ها و خاطرات و اثرات اجتماعی آن افزوده و مانع از بروز آسیب ها...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
<%dim cname,cemail,ccountry,cprovince,caddress,neducation,njob,cpasswordif request.form("name") = "" thenif nsubsid & "" = "" then response.write(" ابتدا شناسایی عضو نمایید و چنانچه عضو نیستید به بخش عضویت مراجعه نمایید")response.endelseoRS.Open "SELECT * FROM H_Subscribe WHERE Id=" & nSubsId ,ConnU, 1, 1if not oRS.eof thenif oRS.fields("Status")<%elseif nsubsid & "" = "" then elseors.open "select * from h_subscribe where id=" & nsubsid ,connu, 1, 1if not ors.eof thenif ors.fields("status")<567 thenors.closeresponse.write("نهایی بودن عضویت شما تایید نشد! در صورتی که عضو نهایی هستید ابتدا شناسایی عضو نمایید.")response.endend ifcname = ors.fields("name") & " " & ors.fields("fname")cemail = ors.fields("email")ccountry = ors.fields("country")cprovince = ors.fields("province")caddress = ors.fields("address")neducation = ors.fields("education")njob = ors.fields("jobtype")end ifors.closeend ifdim ctype , consdim name,email,address,tel,javab1,cdname,datetebydim ipuserteby,httpuserteby,nameuserteby,thesql,questid , cpoldim csabegh , education , job, ntypeif request.form("a1") "" then javab1= TRIM(request.form("a1")) else javab1= javab1+TRIM(0) end ifif request.form("a2") "" then javab1= javab1+TRIM(request.form("a2")) else javab1= javab1+TRIM(0) end ifif request.form("a3") "" then javab1= javab1+TRIM(request.form("a3")) else javab1= javab1+TRIM(0) end ifif request.form("a4") "" then javab1= javab1+TRIM(request.form("a4")) else javab1= javab1+TRIM(0) end ifif request.form("a5") "" then javab1= javab1+TRIM(request.form("a5")) else javab1= javab1+TRIM(0) end ifif request.form("a6") "" then javab1= javab1+TRIM(request.form("a6")) else javab1= javab1+TRIM(0) end ifif request.form("a7") "" then javab1= javab1+TRIM(request.form("a7")) else javab1= javab1+TRIM(0) end ifif request.form("a8") "" then javab1= javab1+TRIM(request.form("a8")) else javab1= javab1+TRIM(0) end ifif request.form("a9") "" then javab1= javab1+TRIM(request.form("a9")) else javab1= javab1+TRIM(0) end ifif request.form("a10") "" then javab1= javab1+TRIM(request.form("a10")) else javab1= javab1+TRIM(0) end ifif request.form("a11") "" then javab1= javab1+TRIM(request.form("a11")) else javab1= javab1+TRIM(0) end ifif request.form("a12") "" then javab1= javab1+TRIM(request.form("a12")) else javab1= javab1+TRIM(0) end ifjavab1= javab1+"0000000000"name=request.form("Name")email=request.form("Email")address=request.form("Address")if address = "" then address=request.form("Country")elseaddress=FindTitleBase(address)end iftel=request.form("tel")ipuserteby=request.servervariables("remote_host")httpuserteby=request.servervariables("http_user_agent")nameuserteby=Request.ServerVariables("REMOTE_USER")Set ConS = Server.CreateObject("ADODB.Connection")ConS.Open PrvSoRS.Open "SELECT TOP 1 * FROM H_Answer WHERE QuestId = 1682 AND SubsId='" & nSubsId & "' " ,ConS , 3,3'oRS.Open "SELECT TOP 1 * FROM H_Answer WHERE QuestId = 1589 AND Name='" & name & "' AND Email='" & email & "' " ,ConS , 3,3if not oRS.eof thenResponse.Write("

مشخصات وارد شده تکراری است

" & chr(13))Response.Write("

اطلاعات جدید جایگزین قبلی شد

" & chr(13))elseoRS.closeoRS.Open "SELECT TOP 1 * FROM H_Answer" ,ConS , 3,3oRS.addnewend ifoRS.fields("QuestId") = 1682if nSubsId & "" "" then oRS.fields("SubsId") = nSubsIdoRS.fields("Date") = dateadd("n",nMinute,now())oRS.fields("Name") = replaceText(name)oRS.fields("Email") = replaceText(email)oRS.fields("Province") = replaceText(address)oRS.fields("Address") = replaceField(tel)oRS.fields("Answer") = replaceText(javab1)oRS.fields("IsSavePrize")=1oRS.fields("IsCorrect")=1if nVId & "" "" then oRS.fields("VId") = nVIdelseoRS.fields("httpUser")=replaceField(httpuserteby)oRS.fields("IPUser") = replaceField(ipuserteby)end ifoRS.updateoRS.closeresponse.write("

کاربر گرامی : اطلاعات شما دریافت شد .

")end if%>

کلیه حقوق این سایت مربوط به موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان می‌باشد.

نظر سنجی چهارشنبه سوری، پر خطرترین شب سال؟

 کاربران گرامی، این نظر سنجی که با همکاری مرکز افکار سنجی ناجا تهیه شده است قصد بررسی چگونگی برگزاری مراسم چهارشنبه سوری را دارد تا از این طریق بر شادی ها و خاطرات و اثرات اجتماعی آن افزوده و مانع از بروز آسیب ها و ناملایمات مترتب بر آن شود. بنابر این خواهشمندیم با دقت و توجه به سوالات پاسخ دهید تا بتوان راهکاری علمی – پژوهشی درجهت برگزاری این مراسم به مسوولین ذیربط ارائه داد.

لطفاً نظر خود را در خصوص گویه های ذیل بیان فرمایید:

کاملا موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کاملا مخالفم

گویه

ردیف

چهارشنبه سوری یک مراسم با نشاط است.

1

چهارشنبه سوری تبدیل به مراسمی شده که فقط جوانان از آن لذت می برند.

2

خانواده ها به دلیل نگرانی و خطرات آن، در مراسم چهارشنبه سوری شرکت جدی نمی کنند.

3

چهارشنبه سوری طی سال های اخیر از طرف عده ای خاص به محل بروز خشونت و ناامنی تبدیل شده است.

4

مسئولین، مراسم چهارشنبه سوری را دوست دارند و جهت برگزاری آن تلاش و برنامه ریزی می کنند.

5

بسیاری از زنان و دختران به دلیل ناامنی از شرکت در مراسم عمومی چهارشنبه سوری محروم هستند.

6

چهارشنبه سوری تبدیل به مراسمی خشن و پرخطر شده است.

7

هر چقدرمواد انفجاری بیشتر در چهارشنبه سوری استفاده شود، بیشتر خوش می گذرد.

8

اکثر مردم از پرتاب بمب و مواد آتش زا در این روز لذت می برند.

9

اصولاً عده ای از دولت دلخورهستند؛ برای همین هم روز چهارشنبه سوری برای آنها نوعی فرصت اعتراض و اعلام نارضایتی است.

10

تحریک یا دعوت شبکه های تلویزیونی ماهواره ای برای شورش و شعاردادن جوانان، یکی از دلایل خشونت های این روز است.

11

هشدار و اخطار مسئولین به جوانان، آنان را بیشتر عصبانی می کند.

12

 نام :

 E-mail

 کشور :

 استان(ایران) :

 نشانی و تلفن :