تبیان، دستیار زندگی
سر توماس وایت
سر توماس وایت
سر توماس وایت
سر توماس وایت در دوران ناپایدار و مدام در حال تغییر رنسانس در سالهای 1503-1542 به عنوان شاعری پیشرو می زیست. یکی از افتخارات بزرگ او معرفی قالب سانِت (Sonnet) در ادبیات انگلیسی است.
شعر کودک انگلیسی؛ تقاطع انیمیشن و شعر
شعر کودک انگلیسی؛ تقاطع انیمیشن و شعر
شعر کودک انگلیسی؛ تقاطع انیمیشن و شعر
تفاوت های شعر کودک فارسی با شعر کودک انگلیسی، بیشتر از تفاوت های فرهنگی، حاصل تفاوت های متل ها و قصه های پریان و همچنین رویکردهای تصویری وابسته به انیمیشن، در دو زبان است با این همه سوای اینکه شعر کودک، وابستگی تام و تمام دارد به موسیقی و موسیقی شعر در ت
عشق نهان است
عشق نهان است
عشق نهان است
پییرو بی گنجاری (Piero Bigongiari) شاعر بزرگ ایتالیا و از استادان سبک ارمتیسم * در 15 اکتبر1914 متولد شد و 7 اکتبر 1997 در ( فلورانس ) درگذشت .