تبیان، دستیار زندگی
اگر لامپی در حدود یك شبانه روز به یك باتری معمولی وصل باشد، مشاهده می گردد كه باتری در نهایت تمام می شود ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مقاومت

مقاومت

اگر لامپی در حدود یك شبانه روز به یك باتری معمولی وصل باشد، مشاهده می ‌گردد كه باتری در نهایت تمام می‌شود (زمان دقیق، بستگی به نوع لامپ و باتری بكار رفته دارد). شدت روشنایی لامپ در طول آزمایش تقریبا ثابت است، اما در اواخر عمر باتری، شدت نور كاهش می ‌یابد. در این آزمایش اگر یك سیم را به دو طرف باتری وصل كنیم، مشاهده می ‌شود كه باتری در عرض كمتر از چند دقیقه تمام شده، سیم نیز بشدت گرم می ‌شود.

در این حالت با توجّه به اینكه باتری سریع تمام شده، می ‌توان پی‌ برد كه اتفاق خاصی در سیم رخ داده است. بطور ساده می ‌توان گفت كه جریان در سیم تنها، خیلی بیشتر از حالتی است كه مدار شامل لامپ باشد. به عبارت دیگر، لامپ مقاومت بیشتری برای عبور جریان الكتریكی از خود نشان می ‌دهد. تصویر زیر مسیر و چگونگی عبور بار از رشته لامپ را نشان می دهد.

مفهوم مقاومت الكتریكی را با مدل آبی بهتر می ‌توان بیان نمود. در این مدل با فرض فشار آب یكسان، حجم آب عبوری از لوله ای با قطر زیاد، بیشتر از حجم آبی است كه از لوله ای با قطر كم، در همان زمان، گذر می نماید.

مقاومتمقاومت

فیلامان لامپ از سیم بسیار نازكی ساخته شده است، بنابراین مقاومت زیادی در مقابل عبور جریان از خود نشان می ‌دهد.

به روش مشابه می ‌توان نتیجه گرفت كه سیم بلند مقاومت بیشتری در مقایسه با سیم كوتاه دارد. پس مقاومت با افزایش طول، زیاد و با افزایش ضخامت، كاهش می ‌یابد.

عامل دیگری كه تعیین كننده اندازه مقاومت است، جنس ماده رسانا می ‌باشد. در جدول زیر، شكل ظاهری مقاومت ها از نظر طول و قطر یكسان است ولی همانطور كه دیده می شود جنس ماده بر مقدار مقاومت اثر گذاشته است.

مقاومت

مرکزیادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی