تبیان، دستیار زندگی
پلاسما– حالتی از ماده است كه در دمای خیلی بالا بوجود می آید و ساختارهای مولكولی مفهوم خود را در این وضعیت از دست می دهند . ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پلاسما‏‎ چیست‌؟‏‎

پلاسما ، PLASMA – حالتی از ماده است كه در دمای خیلی بالا به وجود می آید و ساختارهای مولكولی مفهوم خود را در این وضعیت از دست می دهند.

پلاسما چیست؟

در حالت پلاسما اتم ها و ذرات زیر اتمی مانند مانند الكترون و پروتون و نوترون آزادانه در محیط حركت می كنند و تغییر موقعیت می دهند. حالت ماده متشكله تمامی ستارگان، پلاسما است.

پلاسما در فیزیك، یك محیط رسانای الكتریكی است كه تعداد ذرات باردار مثبت و منفی آن تقریبا با هم برابرند و زمانی ایجاد می شود كه اتم ها در گاز یونیزه شوند.

گاهی به پلاسما‏‎ حالت‌‏‎ چهارم ماده اطلاق می شود كه از حالت های سه گانه جامد،مایع،گاز متمایز است.

هر الكترون دارای یك واحد بار منفی است.

بار مثبت توسط اتم ها یا مولكول هایی كه این الكترون ها را از دست داده اند حمل می شود در موارد نادر اما جالب، الكترون هایی كه از یك نوع اتم یا مولكول جدا شده اند به تركیب دیگری متصل می شوند و منجر به تولید پلاسما می شوند كه هر دو یون مثبت و منفی را دارا است.

گازهایی كه تا حد زیادی یونیده هستند رساناهای خوبی برای الكتریسیته هستند. علاوه بر آن حرکت ِ ذرات باردار گازها هم می تواند میدان الكترومغناطیسی تولید كند. (تابش موج).

وقتی گاز یونیده تحت تأثیر یك میدان الكتریكی ساكن قرار بگیرد حامل های بار در این گاز به سرعت طوری مجددا توزیع می شوند كه قسمت اعظم گاز در مقابل میدان محافظت می شود.

لانگ مویر ( Langmuir ) در سال 1929 در مجله ی فیزیكال ریویو لترز Physical Review letters شماره ی 33 صفحه ی 954 ناحیه ای از گازها را كه نسبتا خالی از میدان است و محافظت شده است و در آن بارهای مثبت و منفی در توازن اند پلاسما نامید و نواحی محافظ روی مرز پلاسما را پوشینه نامید.

پلاسما چیست؟

از مهمترین خواص پلاسما اینست كه می كوشد از لحاظ الكتریكی خنثی بماند.

در ابتدا پلاسما در ارتباط با تخلیه ی الكتریكی در گازها و قوس های الكتریكی و شعله ها مورد نظر بود اما اینك در اخترفیزیك نظری، مسأله ی گداخت و راكتورهای هسته ای گرمایی و مهار یونها هم مورد اهمیت است.

برای تشكیل پلاسما نیازمند دمای بالایی هستیم تا توانایی تفكیك الكترون ها را از یون های مثبت در گازها داشته باشیم. جایی كه الكترونش یك طرف و یون های مثبتش یك طرف دیگر باشد را پلاسما می گویند. برای ایجاد پلاسما از راكتور گرمایی استفاده می شد اما جدیدا از لیزر و مواد جامد هم استفاده می شود.

منبع: هوپا

مرکزیادگیری سایت تبیان - تنظیم: سمیرا بادامستانی