تبیان، دستیار زندگی
دانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل كهن سالان را جوان می سازد . فردوسی خردمند. گوش شنونده همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حكیمانه است . فردوسی خردمند خرد برترین هدیه الهی است . فردوسی خردمند ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پیامک های حكیمانه فردوسی خردمند

فردوسی

دانایی توانایی به بار می آورد و دانش دل كهن سالان را جوان می سازد .

گوش شنونده همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حكیمانه است .

خرد برترین هدیه الهی است .

خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست .

كسی كه خرد ندارد همواره از كرده های خویش پشیمان و در رنج است .

بی خردی اسارت بدنبال دارد و خرد موجب آزادی و رهایی است .

خرد مانند چشم هستی و جان آدمی است و اگر آن نباشد چگونه جهان را به درستی خواهی گذراند .

خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است .

كسی به فرجام زندگی آگاه نیست ، خداوند هم نیازی به عبادت بنده ندارد .

 فردوسی

دانش ارزش آن را دارد كه به خاطر آن رنج ها بكشی .

به این زمین گرد كه بسرعت می گردد بنگر كه درمان ما در آن است و درد ما نیز ، نگاه كن و ببین كه نه گردش زمانه آن را می فرساید و نه رنج و بهبودی حال بشر آن را به آتش می كشد ، نه آرام می شود و نه همچون ما تباهی می پذیرد .

روح و روان و دل جهان روشن است و زمین را بی دریغ روشن می سازد خورشید از خاور برخاسته بسوی باختر كه مسیری درست و بی نظیر است ای آنكه همچون آفتاب لبریز از نور و خردی تو را چه شده است كه بر من نمی تابی ؟!! .

چراغ مایه دفع تاریكی است ، بدی جوهر تاریكی در زندگی آدمی است ، كه از آن دوری باید جست .

بی خردی است، كه بگویم كسی بدی را بی بهانه (دلیل )انجام می دهد .

رنج منتهی به گنج را كسی خریدار نیست .

فردوسی

اگر برای انجام كاری بزرگ ، زمان نداری .بهتر است بی درنگ آن را به دیگران بسپاری .

كتاب زندگی گذشتگان ، جان تاریك را روشنی می بخشد .

این جهان سراسر افسانه است جز نیكی و بدی چیزی باقی نیست .

فرمان ایزد به جهانداران داد و دهش است .

كسی كه به آبادانی می كوشد جهان از او به نیكی یاد می كند .

آنكه آفریننده و با فر است در این جهان رنج های بسیار خواهد خورد .

از بزرگان تنها رنجهاست كه باقی می ماند .

جایگاه پرستش گران كوهستان است .

آزادگان را كاهلی ، بنده می سازد .

فرمانرویانی كه گوش به فرمان مردم دارند در زندگی جز رامش و آوای نوش نخواهند شنید .

كسی كه بر جایگاه خویش منم زد بخت از وی روی بر خواهد تافت .

خسروی بزرگتر ، بندگی بیشتر می خواهد .

ابلیس مانند نیكخواهان پیش می آید ، ابتدا عهد و پیمان می گیرد ، سپس راز می گوید .

آنگاه كه هنر خوار می گردد جادو ارجمند می شود .

دیوان كه فرمانروا و دست دراز شدند سخن از نیكی را هم باید مانند راز گفت .


باشگاه کاربران تبیان - وبلاگ موبایلستان