تبیان، دستیار زندگی
هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد
هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد
هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد
سیف الدین ابوالمحامد محمد الفرغانی از شاعران عالیقدر نیمهه دوم قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است. وی بعد از خروج از زادگاه خود (فرغانه) مدتی در آذربایجان و بلاد روم و آسیای صغیر به سر برده است. به طوری که از آثار او استنباط می شود وی اهل تصوف و عرفان بود
داروی عطار برای مرگ
داروی عطار برای مرگ
داروی عطار برای مرگ
مرگ با تمام هیبت نامرئیش وقتی برای ترساندن افکار روشن و قلب های هوشیار بخت آزمایی می کند از هیولایی سیاه و بی صورت با شنلی پاره و داسی تیز و دستان اسکلتی تبدیل به مفهومی عقلانی برای تفکر می شود و اندیشمندان در تلاشی پایدار برآنند تا علل ترس از مرگ و نح
من آن مرغم که ...
من آن مرغم که ...
من آن مرغم که ...
اشعاری از شیخ فخرالّدین ابراهیم ( عراقی)، ابوالنجم احمد بن قوص بن احمد دامغانی (منوچهری)، کمال الدین بافقی (وحشی) و سیف الدین ابوالمحامد محمد الفرغانی (سیف فرغانی).