تبیان، دستیار زندگی
كسی كه سوره انفطار را قرائت كند خداوند به تداد همه قبرها به او حسنه می دهد و ده برابر قطرات برف و باران كه از آسمان فرود می آید به او حسنه داده می شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فضیلت و خواص سوره انفطار


 كسی كه سوره انفطار را قرائت كند خداوند به تداد همه قبرها به او حسنه می دهد و ده برابر قطرات برف و باران كه از آسمان فرود می آید به او حسنه داده می شود.


قرآن مجید

هشتاد و دومین سوره قرآن كریم است كه مكی  و 19 آیه دارد.

محتوای سوره :

محتوای سوره انفطار بر محور مسائل مربوط به قیامت دور می زند،ودر آیات نوزده گانه آن به پنج موضوع در این رابطه اشاره شده:

1-  گوشه ای از سختیهای آن روز بزرگ.

2-  سرنوشت نیكان وبدان در قیامت.

3-  توجه انسان به نعمتهای خداوند كه سراسر وجود او را فراگرفته است.

4-  اشاره به فرشتگانی كه مأمور ثبت اعمال انسانها هستند.

5-  حوادث عظیمی كه در پایان جهان ودر آستانة قیامت رخ می دهد.

فضیلت سوره :

امام صادق(ع)فرموده:«هر كس این دو سوره انفطار وانشقاق را تلاوت كندوآن دو را در نماز فریضه ونافله برابر چشم خود قرار دهد هیچ حجابی او را از خدا محجوب نمی داردوچیزی میان او وخداوند حائل نمی شود».

مسلماً نعمت بزرگ حضور در پیشگاه خدا واز میان رفتن حجابها میان او وپروردگار برای كسی است كه این دو سوره را در عمق جانش جای دهد وخود را بر اساس آن بسازد نه اینكه به لقلقة زبان اكتفا كند.

در آن زمان كه آسمان از هم شكافته وستارگان پراكنده وفرو ریزند ،نظام جهان بالا در هم می ریزدوانفجار های عظیمی سراسر كرات آسمانی را فرا می گیرد،منظومه ها نظام خویش را از دست می دهند وستارگان از مدار خود بیرون می روند وبر اثر تصادم شدید به یكدیگر متلاشی می شوندودر یاها به هم پیوسته می شود وآب سراسر خشكیها را فرا می گیردوكل دریاها به صورت یك اقیانوس گسترده وفراگیر در می آیند وعمر این جهان به پایان می رسدوهمه چیز ویران می شود،وتكلیف انسان ضعیف در این میان معلوم است.

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم می فرماید: كسی كه سوره انفطار را قرائت كند خداوند به تداد همه قبرها به او حسنه می دهد و ده برابر قطرات برف و باران كه از آسمان فرود می آید به او حسنه داده می شود.(1)

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم : هر کس خوش دارد که روز قیامت به من بنگرد چنانکه با چشم سر می بیند سوره های«تکویر »؛ «انفطار»؛ «انشقاق» را قرائت نماید

امام جعفر صادق علیه السلام فرموده اند: هر كس كه سوره انفطار را در نمازهای واجب یا مستحب  خود قرائت نماید خداوند حاجت ها و خواسته هایش را روا می داردو بین او و خداوند حجابی نخواهد بود و همواره خداوند با نظر عنایت به او می نگرد تا از حسابرسی مردم فارغ گردد.(2)

دیدار با رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در روز قیامت از ارزش های معنوی این سوره مباركه می باشد . رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرموده است: هر کس خوش دارد که روز قیامت به من بنگرد چنانکه با چشم سر می بیند سوره های«تکویر »؛ «انفطار»؛ «انشقاق» را قرائت نماید. (3) 

آثار و بركات سوره :

1) جهت خلاصی از زندان

قرآن مجید

قرائت این سوره موجب خلاصی از زندان و رهایی از بند اسارت و ایمنی بیم دار و رفع ترس می گرددد. (4)

از وجود نورانی نبی مكرم اسلام صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده است: هر زندانی یا انسان در بندی آن را بخواند یا نوشته آن را با خود همراه داشته باشد خداوند خروجش را آسان می كند و او را از بند و زندان و خوف و ترس نجات می دهد و حالش به زودی بهبود می یابد.(5)

از امام صادق علیه السلام نیز منقولست: هر كس این سوره را در هر كاری كه در ماند 70 مرتبه بخواند خلاصی یابد و اگر زندانی نیز این سوره را 70 بار بخواند خلاصی یابد.(6)

2) جهت ایمنی از رسوایی روز قیامت

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم می فرماید: هر كس بر قرائت سوره مباركه انفطار مداومت ورزد خداوند او را از رسوایی روز قیامت در امان می دارد و عیب هایش را می پوشاند.(7)

3) قوی شدن دید چشم

از امام صادق علیه السلام نقل شده است: ... و قرائت سوره انفطار برای چشم، دید آن را قوی می كند و دردهای چشمی را برطرف می كند.(8)

پی نوشت:

(1) مجمع البیان ج10،ص283

(2) ثواب الاعمال،ص121

(3) کنزالعمال، ج6، ص3834

(4) مصباح کفعمی، ص459

(5) تفسیرالبرهان، ج5، ص599

(6) درمان با قرآن، ص139

(7) تفسیرالبرهان، همان

(8) همان

فرآوری : بصیرت

بخش قرآن تبیان


منابع :

پایگاه اینترنتی انهار

سایت پژوهشی طوبی

خادم القرآن