تبیان، دستیار زندگی
زهى حرم كه بــــود قبّـــه‌اش سـراج امم زهى حرم كه بر افلاك بـر زده است علَم رواق آن به شــرافت نــمودِ بیـت و مقـام زمین آن به فضیــلت مثـال حـجـر و حرم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اسوه عفاف

حضرت معصومه (س)

زهى حرم كه بــــود قبّـــه‌اش سـراج امم

زهى حرم كه بر افلاك بـر زده است علَم

رواق آن به شــرافت نــمودِ بیـت و مقـام

زمین آن به فضیــلت مثـال حـجـر و حرم

نسیم آن هــمه جـان پرور و نشـاط انگیز

هــواى آن همــه آرام‌بـــخش درد و الـم

زهـى حرم كه بـــود مرقـــد حبیبـه حق

كریـــمه دو ســــرا بـــانوى فرشته خدم

جنــاب فاطمــــه دخـــت فواطم عظمى

مــلاذ عالمیـــان و مطــاف عُرْب و عجم

زنـــى چــگونه زنى فخــر بانـوان جهان

زنـــى چـــگونه زنى كــز خدا بود ملهم

زنـــى چـــگونه زنى پــرتو جلال رسول

زنـــى چــگونه زنى معـــدن سخا و كرم

زنـــى چــگونه زنى سرو بـــوستان بتول

زنـــى چــگونه زنى شبــه‌ هاجر و مـریم

حضرت معصومه

زنـــى چــگونه زنى اســوه حیـا و عفاف

سر ســـران و اكـابر به پیشگــاهش خـم

اَیا كــــریمه آل نبـــىّ و بیــــت ولـــىّ

اَیا امیــنه پــــروردگار و غـــــوث امـم

اَیا نـــهال بــــرومند دوحـــه یاسیــــن

نبـــى خصــال و على فطرت و ستوده شیَم

تو را به اسم اعظم حق مصطفى رسول خدا

تـــو را بــه حــق على شاه دین پناه، قسم

تـــو را بـه عصـمت زهرا و عزّت حسنین

تـــو را بـه حضــرت سجّـــاد، نیّر اعظم

تـــو را بــه باقر و صــادق امام دین پرور

تـــو را بــه بـــاب گــرامیت ملجأ عالم

به حـــق رهبــر هشتــم، پناه خلق جهان

بــزرگ حجــت گیتــى مـــدار نور اتم

به نــور دیـــده او حضــرت جواد و نقى

به حــق عســكرى و حــق رهبــر خاتم

حضرت معصومه (س)

امام مهــــدى مـــوعود منـــجى گیـــتى

یــــگانه نخبــــه اولاد حضـــــرت آدم

همان كه پر كنـد از عدل و داد روى زمین

ز بعــد آنـكه شود پر زظلم و جور و ستم

به حال «لطفى صافى» نظر كنید كه هست

ز هـــول روز قیـامت اسیــــر غصه و غم

به مسلمیــن گرفـــتار در حجـاز و عراق

كه از جفـــاى عــــدو روزشان بود مُظلم

عنایـــتى بنمــایید و قـــاهرانه كنیـــــد

زكعبـــه و ز حـــرم، قطـع دست نامحرم

زنید ریشــه صدامیــــان كافــــر كیـش

تمامشـــان بفـــرستید در دیـــار عــــدم

درود مـا بــه رسـول و به اهل بیت رسول

كه هسـت منــطق ما در مدیحــشان ابكم

نصیب دشـــمن اسلام ضعف و سســتى باد

نصیب لشـــكر دیــن خـــدا ثبــات قـدم

بخش عترت و سیره تبیان


شاعر: حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.