تبیان، دستیار زندگی
ن ورزشگاه آزادی 23 / 11 / 84 سپاهان استقلال مجموع نیمه دوم نیمه اول آمار بازی 374 215 159 تعداد پاسهای كلی 308 181 127 پاسهای صحیح 60 31 29 پاسهای اشتباه 6 3 3 پاس بلند صحیح 12 6 6 سانتر --- --- --- سانتر صحیح 48 22 26 ضربه ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آنالیز بازی از : مهدی ارژنگی نیا

استقلال - سپاهان

2 – 1

تهران ورزشگاه آزادی

23 / 11 / 84

سپاهان

استقلال

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

374

215

159

تعداد پاسهای كلی

308

181

127

پاسهای صحیح

60

31

29

پاسهای اشتباه

6

3

3

پاس بلند صحیح

12

6

6

سانتر

---

---

---

سانتر صحیح

48

22

26

ضربه سر اول

16

9

7

ضربه سر صحیح

25

10

15

خطا

31

10

21

دفع توپ

33

17

16

لودادن توپ

9

5

4

گرفتن توپ

---

---

---

شوت داخل چارچوب

7

4

3

شوت بیرون چار چوب

3

1

2

كرنر

1

---

1

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

---

---

---

سر بیرون چارچوب

1

1

---

آفساید

4

2

2

كارت زرد

49/5%

51%

48%

در صد مالكیت

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

196

90

106

تعداد پاسهای كلی

152

69

83

پاسهای صحیح

41

19

22

پاسهای اشتباه

3

2

1

پاس بلند صحیح

17

6

11

سانتر

3

1

2

سانتر صحیح

34

21

13

ضربه سر اول

14

8

6

ضربه سر صحیح

16

10

6

خطا

52

32

20

دفع توپ

26

16

10

لودادن توپ

9

5

4

گرفتن توپ

1

1

---

شوت داخل چارچوب

5

2

3

شوت بیرون چار چوب

5

2

3

كرنر

5

3

2

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

1

1

---

سر بیرون چارچوب

3

1

2

آفساید

2

2

---

كارت زرد

50/5%

49%

52%

در صد مالكیت