تبیان، دستیار زندگی
ادی 8 / 10 / 84 صبا باتری استقلال مجموع نیمه دوم نیمه اول آمار بازی 279 148 131 تعداد پاسهای كلی 224 122 102 پاسهای صحیح 47 22 25 پاسهای اشتباه 8 4 4 پاس بلند صحیح 29 15 14 سانتر 5 1 4 سانتر صحیح 57 25 32 ضربه سر اول 14 4 10 ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پرسپولیس – فجر

استقلال - صبا باتری

1- 1

تهران ورزشگاه آزادی

8 / 10 / 84

صبا باتری

استقلال

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

279

148

131

تعداد پاسهای كلی

224

122

102

پاسهای صحیح

47

22

25

پاسهای اشتباه

8

4

4

پاس بلند صحیح

29

15

14

سانتر

5

1

4

سانتر صحیح

57

25

32

ضربه سر اول

14

4

10

ضربه سر صحیح

24

12

12

خطا

35

10

25

دفع توپ

19

9

10

لودادن توپ

5

3

2

گرفتن توپ

6

4

2

شوت داخل چارچوب

5

3

2

شوت بیرون چار چوب

5

-

5

كرنر

7

4

3

موقعیت خطرناك

1

-

1

سرداخل چار چوب

-

-

-

سر بیرون چارچوب

1

1

---

آفساید

3

2

1

كارت زرد

%51

%50

%52

در صد مالكیت

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

215

108

107

تعداد پاسهای كلی

158

81

77

پاسهای صحیح

50

22

28

پاسهای اشتباه

7

5

2

پاس بلند صحیح

20

9

11

سانتر

2

-

2

سانتر صحیح

37

15

22

ضربه سر اول

9

4

5

ضربه سر صحیح

24

10

14

خطا

44

20

24

دفع توپ

23

12

11

لودادن توپ

4

3

1

گرفتن توپ

2

-

2

شوت داخل چارچوب

1

1

-

شوت بیرون چار چوب

1

-

1

كرنر

5

3

2

موقعیت خطرناك

1

-

1

سرداخل چار چوب

-

-

-

سر بیرون چارچوب

3

2

1

آفساید

6

2(1 قرمز)

3

كارت زرد

%49

%50

%48

در صد مالكیت

استقلال در 93 دقیقه یا 5580 ثانیه

واحد زمان

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

93 دقیقه5580 ثانیه

48  دقیقه2880 ثانیه

46  دقیقه  2760 ثانیه

زمان

بر حسب ثانیه

25

26

25

تعداد پاسهای كلی

بر حسب ثانیه

35

35

35

پاسهای صحیح

بر حسب دقیقه

8/1

2

6/1

پاسهای اشتباه

بر حسب دقیقه

13

9

23

پاس بلند صحیح

بر حسب دقیقه

4

5

4

سانتر

بر حسب دقیقه

46

---

23

سانتر صحیح

بر حسب دقیقه

2

3

2

ضربه سر اول

بر حسب دقیقه

10

12

9

ضربه سر صحیح

بر حسب دقیقه

3

4

3

خطا

بر حسب دقیقه

2

4/2

9/1

دفع توپ

بر حسب دقیقه

4

4

4

لودادن توپ

بر حسب دقیقه

23

16

46

گرفتن توپ

بر حسب دقیقه

46

---

23

شوت داخل چارچوب

بر حسب دقیقه

93

46

---

شوت بیرون چار چوب

بر حسب دقیقه

93

---

46

كرنر

بر حسب دقیقه

18

16

23

موقعیت خطرناك

بر حسب دقیقه

93

---

46

سرداخل چار چوب

بر حسب دقیقه

---

---

---

سر بیرون چارچوب


آنالیز آماری بازی پرسپولیس - فجر

پرسپولیس – فجر

2

– 4

تهران ورزشگاه آزادی

9 / 10 / 84

فجر

پرسپولیس

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

110

63

47

تعداد پاسهای كلی

84

49

35

پاسهای صحیح

23

12

11

پاسهای اشتباه

3

2

1

پاس بلند صحیح

7

4

3

سانتر

2

1

1

سانتر صحیح

34

21

13

ضربه سر اول

7

4

3

ضربه سر صحیح

22

13

9

خطا

64

35

29

دفع توپ

16

11

5

لودادن توپ

6

4

2

گرفتن توپ

1

-

1

شوت داخل چارچوب

4

3

1

شوت بیرون چار چوب

3

1

2

كرنر

7

2

5

موقعیت خطرناك

1

---

1

سرداخل چار چوب

-

-

-

سر بیرون چارچوب

---

---

---

آفساید

3

3

---

كارت زرد

%5/46

%46

%47

در صد مالكیت

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

260

122

138

تعداد پاسهای كلی

213

96

117

پاسهای صحیح

37

21

16

پاسهای اشتباه

10

5

5

پاس بلند صحیح

38

20

18

سانتر

14

6

8

سانتر صحیح

60

29

31

ضربه سر اول

35

15

10

ضربه سر صحیح

11

7

4

خطا

18

10

8

دفع توپ

22

14

8

لودادن توپ

3

3

-

گرفتن توپ

2

-

2

شوت داخل چارچوب

10

6

4

شوت بیرون چار چوب

9

5

4

كرنر

19

9

10

موقعیت خطرناك

4

1

3

سرداخل چار چوب

5

2

3

سر بیرون چارچوب

---

---

---

آفساید

---

1

---

كارت زرد

%5/53

%54

%53

در صد مالكیت