تبیان، دستیار زندگی
پدر نفرت انگیز
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پدر نفرت انگیز

پدر نفرت انگیز

اگه عَر نزنی ، وَق نـزنی گـــــــــــاه و بیـــــــــــگاه

پســــــــــرم تــاج ســــــــــــرم ، دوس ِ ت دارم!

اگه شــــــــیر بخــــــوری بی قــــــــار و قـــــــور
عــزیزم تنــــــــــــد و تیـــــــــــــزم، دوس ِ ت دارم!
وقـــــــــــتی آروغ مـی زنـــــی؛ نــــق نزنــــــــی
گـــــــــــلكم ؛ شــــــــاهـــدونكم ؛ دوس ِ ت دارم!
سه ســـــــاعت جون می كنـــم خوابت كنـــــــــم
تا بــغل كنم همســـــرمُ بهـش بگم؛ دوس ِ ت دارم
یكهو از خـــــواب می پری زهـــــرم می كنــــــــی
بعــد هر پَن دقیـــــــقه بیدار نشی؛ دوس ِ ت دارم!
بعضـــــی وقـتها دلـــــــــــم می خواد له ِت كــــنم
امــا یكـــــــــــهو یادم میـــــــــــــآد ؛ دوس ِ ت دارم
وقتی هام هام مـیكنی هورت میكشی شیر حلال
می گــم: ای خـــــــدا كه مـــــــــــن دوس ِ ت دارم
بپره شـــیر تو گـلوش خفه بشه همیـــــــــــن حالا
اما نه! پســــــــــر! این منــم كه تورو دوس ِ ت دارم
وقتی زور مــیزنی؛ پیچ می زنی؛ پی پی می كنی
آخــــه من چه جـــــــــــور بگـــــــــم دوس ِ ت دارم!
تا میآم دســـــــت بزنم پوشـــــكتُ عوض كنـــــــم
شیلنگُ وامی كــنی كه بگی:بابا منم دوس ِت دارم
سرتا پا خیــــــــس شـــــــده جون بابا از شاشـــت
my baby خریــــــــدم ؛ ببین چــقدر دوس ِ ت دارم!
هــــــمه پاهـــــات ســـــــــوخته از جیش اســــید
دل ســــــــــــوزیده من را چه پمادی باید مالیـــــــد!
دیدی بابا! وارث هـــــــمه خـــــــــــوبی هــــــــایم
قافیه ام گم شد؛هان؟!گم شد!وِلِش؛ دوس ِت دارم!

نویسنده ی شعر: کاربر sami ، مدیر انجمن طنز وسرگرمی

پدر نفرت انگیز

بچه در بغل

انجمن های تخصصی تبیان


باشگاه کاربران سایت تبیان