تبیان، دستیار زندگی
پنجشنبه 19 بهمن ماه 1357 – روزنامه کیهان بازرگان، بازرگان حکومتت مبارک مهندس بازرگان نخست وزیر ایران بازرگان، بازرگان مجری حکم قرآن درود بر خمینی، سلام بر بازرگان درود بر خمینی رهبر آزادگان- سلام بر بازرگان نخست وزیر ایران ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شعارهای امروز راه پیمایان


پنجشنبه 19 بهمن ماه 1357 – روزنامه کیهان

بازرگان، بازرگان حکومتت مبارک

مهندس بازرگان نخست وزیر ایران

بازرگان، بازرگان مجری حکم قرآن

درود بر خمینی، سلام بر بازرگان

درود بر خمینی رهبر آزادگان- سلام بر بازرگان نخست وزیر ایران

درود بر بازرگان نخست وزیر ایران

فرموده خمینی برای ما چو جان است- نخست وزیر محبوب مهدی بازرگان است

نخست وزیر ایران منتخب امام است- بر او زجانب ما ، از جان و دل سلام است

سربازان مسلمان- حُر زمان خویشند

دلاوران اسلام- آلت ظلم نمی شند

سرباز تو هم از مائی فردا میان مائی- وقتی که این چنین است- امروز چرا نیائی

بازرگان، بازرگان- مطلوب خلق ایران

جمهوری اسلامی- جمهوری اسلامی- رهبری خمینی- حافظ ملک و جان است

با رای خلق ایران- با رای خلق ایران- نخست وزیر ایران- مهدی بازرگان است

حکومت خود کامان هرگز- حکومت بازرگان آری- قانون اساسی شاه هرگز- قانون اساسی قرآن، آری

نخست وزیر محبوب مهدی بازرگان است- چونکه خمینی فرمود او حاکم ایران است

نخست وزیر ایران مهدی بازرگان است- بر او زجانب ما، از جان و دل سلام است.