تبیان، دستیار زندگی
تمام اجسام بخاطر دمایی كه دارند انرژی تابش می‌كنند، این انرژی به فضای اطراف پخش می‌شود. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ضریب جذبضریب جذب

تمام اجسام به خاطر دمایی كه دارند انرژی تابش می‌كنند، این انرژی به فضای اطراف پخش می‌شود. اجسام دیگر مقداری از انرژی ساطع شده را جذب می‌كنند، مثل تابش زیبای خورشید كه در فضا پخش می‌شود، وقتی این تابش به جسمی برخورد می‌كند مقداری از آن بازتاب می‌گردد كه این امر باعث دیده شدن جسم می‌شود، مابقی نور تابیده شده به جسم جذب آن می‌شود كه این موضوع باعث گرم شدن جسم می‌گردد. برای هر جسم ضریب جذب به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

نسبت انرژی تابشی جذب شده توسط یك جسم به كل انرژی تابشی كه بر جسم فرود آمده است را ضریب جذب گویند. ضریب جذب به خصوصیات سطح جسم بستگی دارد.

ضریب جذب

انرژی تابشی كه به یك جسم می‌رسد یك طیف پیوسته است كه شامل طول موج‌های مختلف می‌باشد. آزمایش نشان می‌دهد كه انرژی جذب شده توسط جسم برای طول موج‌های مختلف متفاوت است، به‌ همین خاطر ضریب جذب برای هر طول موج به شكل زیر تعریف می‌شود:

قبلاً گفتیم كه تمام اجسام به‌ واسطه دمای خود در حال تابش هستند. این تابش هم به دما و هم به خصوصیات سطح جسم بستگی دارد. توان تابشی برای هر جسم به صورت زیر بیان می‌شود.

توان تابشی:

توان تابشی یك جسم برابر است با مقدار كل انرژی امواج الكترومغناطیسی كه در بازه زمانی یك ثانیه از واحد سطح آن جسم گسیل می‌شود.

مرکزیادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا