تبیان، دستیار زندگی
به شکل های روبرو خوب دقت کنید. در هر شکل کدام زاویه ها با هم مساویند؟ سعی کنید با حرکت دادن نقاط Nو M، C، B و نقاط روی خطوط موازی شکل سمت چپ، حالت هایی را ایجاد کنید که بتوان به راحتی از روی شکل مساوی بودن زاویه ها را تشخیص داد...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زاویه های مساوی در خطوط موازی و مورب

زاویه های مساوی در خطوط موازی و مورب

موضوع:

توازی

هدف:

پیدا کردن زاویه های مساوی در بین خطوط موزای و مورب

شرح فعالیت:

به شکل های زیرخوب دقت کنید.

در هر شکل کدام زاویه ها با هم مساویند؟

سعی کنید با حرکت دادن نقاط N و M، C، B و نقاط روی خطوط موازی شکل سمت چپ، حالت هایی را ایجاد کنید که بتوان به راحتی از روی شکل مساوی بودن زاویه ها را تشخیص داد. (مثلاً کاری کنید زاویه  کوچک و زاویه b بزرگ شود تا بتوان فهمید b یا e مساوی است یا d یا f .

دلیل تساوی زاویه های مساوی را با توجه به قضیه خطوط موازی مورب بیان کنید. (بگویید برای تساوی هر دو زاویه کدام خطوط موازی و کدام خط مورب است)

تمرین:

در شکل زیر اندازه ی زاویه خواسته شده چقدر است؟زاویه های مساوی در خطوط موازی و مورب

الف) 40

ب) 60

ج)  100

د)  80

راهنمایی


گروه ریاضی مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: طاهری، داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی