تبیان، دستیار زندگی
میراث جنگ را جهانی کنیم
میراث جنگ را جهانی کنیم
میراث جنگ را جهانی کنیم
مناطق جنگی بخشی از میراث معنوی و فرهنگی هر کشوری است که درگیر جنگ شده است و همایش ملی «موزه های دفاع مقدس و گردشگری» که برگزار شد به راهکارهای عملی و علمی آن برای توسعه گردشگری جنگ پرداخته شد.