سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
همانطور که می دانید ارتفاع نظیر یک چند ضلعی، فاصله ی رأس مقابل آن ضلع تا آن ضلع است. به عبارت دیگر وقتی از رأس یا رأس های مقابل بر آن ضلع عمود کنیم ارتفاع آن ضلع را رسم کرده ایم...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ارتفاع چند ضلعی ها

ارتفاع چند ضلعی ها

موضوع:

ارتفاع

هدف:

رسم ارتفاع های متوازی الاضلاع

شرح فعالیت:

همانطور که می دانید ارتفاع نظیر یک چند ضلعی، فاصله ی رأس مقابل آن ضلع تا آن ضلع است. به عبارت دیگر وقتی از رأس یا رأس های مقابل بر آن ضلع عمود کنیم ارتفاع آن ضلع را رسم کرده ایم.

در شکل زیر یک متوازی الاضلاع می بینید مقابل ضلع AB چند رأس وجود دارد؟

می خواهیم از این رأس ها بر این ضلع عمود رسم کنیم. برای این کار مرا حل زیر را انجام دهید:

1-  ابزار رسم خط عمود را انتخاب کنید. سپس رأس و سپس روی ضلع مورد نظر کلیک کنید.

2-  ابزار پاره خط را انتخاب کنید و روی نقاط ابتدا و انتهای پاره خطی که ارتفاع نظیر ضلع را مشخص می کنید کلیک کنید.

( به عنوان مثال در شکل مقابل روی نقاط مشخص شده باید کلیک کنید)

ارتفاع چند ضلعی ها

3-  روی خط عمود کلیک راست کنید و گزینه ی «مخفی کردن شکل» را فعال کنید تا شکل شلوغ نشود.

متوازی الاضلاع چند ارتفاع دارد؟

اگر متوازی الاضلاع را به مستطیل تبدیل کنیم، ارتفاع ها بر چه اجزایی از مستطیل منطبق می شود؟

یک ارتفاع را انتخاب کنید و سعی کنید قاعده های نظیر آن را مشخص کنید. همین کار را برای یک قاعده تکرار کنید (ارتفاع های نظیر آن را پیدا نمایید.)

 

راهنمایی

 

گروه ریاضی مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: طاهری، داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی