تبیان، دستیار زندگی
استاندارد تایرهای خودروهای سواری و وانت سبک بایاس(تا معادل 8 لایه ) ویژگی ها و روش های آزمون با شماره-ی 1/1093 بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر شده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استاندارد تایر ها

استاندارد " تایرهای خودروهای سواری و وانت سبک بایاس(تا معادل 8 لایه ) ویژگی ها و روش های آزمون"  با شماره -ی 1/1093 بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر شده است.

یک تایر معمولی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها، روش های آزمون و نشانه گذاری در مورد تایرخودروهای سواری و وانتی سبک لایه اریب (حد اکثر 8 لایه) ، است .

از لحاظ ویژگی ها هر تایر باید طوری طراحی شده باشد تا بتواند روی رینگ منطبق با اندازه خود به راحتی سوار شود و هر تایردر آزمونهای ذکر شده در جدول زیر مورد آزمایش قرار میگیرد.

جهت انجام آزمون برای هر اندازه، باید تعداد 3 حلقه تایر انتخاب و مطابق جدول زیر انجام شود:

ردیف

نوع آزمون

تایر نوع 1

تایر نوع2

تایر نوع3

نشانه گذاری

*

*

*

2

علامت سایش

*

*

*

3

اندازه گیری ابعادی

*

----

----

4

آزمون مقاومت به پنچر شدن

*

----

----

5

آزمون مقاومت

----

*

----

6

آزمون سرعت

----

----

*

در این آزمونها میبایست موارد زیر در نظر گرفته شود :

برای انجام هریک از آزمونها  میبایست ابتدا :

تایر را روی رینگ آزمون سوارکرده و آنقدر آن را باد کرده تا فشار باد به  مقدار معیینی برسد.سپس مجموعه تایر و رینگ را در دمای محیط حداقل به مدت زمان 3 ساعت رها کرده وفشار باد تایر را پس از این مدت و بلافاصله قبل از آزمون تنظیم کرده و در صورتی که کاهش فشار باد بیش از 8/13 کیلو پاسکال( 2 psi ) باشد پس از علت یابی و رفع اشکال دوباره فشار را تنظیم و مراحل را تکرار میکنند.

اندازه گیری ابعاد فیزیکی

برای انجام این آزمایش به شیوه زیر عمل میکنند:

با وسیله اندازه گیری مناسب عرض مقطع و عرض کلی تایر را در شش نقطه ای که به طور  مساوی دور تا دور تایر انتخاب کرده ، اندازه میگیرند ، میانگین این اندازه گیری ها را به ترتیب به عنوان عرض مقطع و عرض کل در نظر میگیرند . قطر خارجی تایر را با اندازه گیری بیشترین محیط تایر و تقسیم آن برعدد پی به دست آورده و ضریب اندازه تایر از مجموع عرض مقطع و قطر خارجی تایر به دست می آید  و در آخر این اعداد رامورد بررسی قرار میگیرد .

مقاومت به پنچر شدن تایر

برای انجام این آزمایش به شیوه زیر عمل میکنند:

یک استوانه فولادی به قطر 19 میلی متر(سه چهارم اینچ) که انتهای آن به یک نیمکره ختم می شود را به طور عمودی حتی الامکان بر نزدیک ترین آج تایر به خط مرکزی با سرعت 8/50 میلی متر در دقیقه وارد ساخته و حتما" لزوما" میبایست  در داخل شیار قرار نگیرد . نیروی وارده 11/3 کیلوگرم  و میزان نفوذ نیمکره 6/1 میلیمتر را در پنج نقطه از تایر که به فاصله مساوی در محیط آن در نظر گرفته اند ثبت کرده  اگر قبل از اینکه استوانه با رینگ  تماس پیدا کند، تایر دچار گسستگی نخ شود، نیرو و میزان نفوذ استوانه را ثبت کرده  ، انرژی گسست برای هریک از نقاط آزمون محاسبه می شود .

دوام تایر

برای انجام این آزمایش به شیوه زیر عمل میکنند:

مجموعه تایر و رینگ باید روی محور دستگاه آزمون نصب و توسط غلتک فولادی به قطر1/7 متر و عرض حداقل برابر عرض مقطع تایر فشرده شوند. درهنگام آزمون، دمای محیط آزمون باید 38 درجه سلسیوش می باشد . تایر سواری را با سرعت 80 کیلومتر بر ساعت بدون تنظیم فشار یا توقف آزمون به حرکت در می آورند  و این آزمون 3 بار تکرار شده و در هر بار مقدار معیینی به بار تایر اضافه میشود، حداکثر زمان افزایش بار بین هر مرحله 5 دقیقه می باشد و این زمان نیز جزئی از مرحله بعد محسوب می شود. بلافاصله پس از خاتمه مدت لازم جهت آزمون تایر، آن را از حرکت باز داشته و فشار را اندازه گیری میکنند، یک ساعت صبر کرده تا تایر خنک شود، سپس باد آن را خارج کرده و از رینگ پیاده سازید و آن را مورد بررسی قرار میدهند.

کارآیی در سرعت زیاد

برای انجام این آزمایش به شیوه زیر عمل میکنند:

مجموعه تایر ورینگ را روی محور دستگاه آزمون نصب کرده و باری برابر با 88% بارحداکثر با محدوده مجاز(kg  18 و  0+ )  به آن اعمال میکنند ، در مدت آزمون ، دمای محیط آزمون باید 38 درجه سلسیوس باشد. در مرحله اول تایر را به مدت 2 ساعت و با سرعت 80 کیلومتر بر ساعت میچرخانند.در انتهای این مرحله، مجموعه را  متوقف کرده و بار را از روی آن برداشته، سپس تایررا حداقل به مدت 2 ساعت تا رسیدن به دمای 38 درجه سلسیوس نگهداری کرده و در انتها فشار باد آن را تنظیم  میکنند . سی دقیقه پس از پایان مرحله خنک شدن، آزمون به صورت پیوسته و به مدت 90 دقیقه در سه مرحله 30 دقیقه ای و با سرعت های 121و 129 و 137کیلومتر در ساعت انجام خواهد شد ، حداکثر زمان تغییر سرعت بین مراحل دو دقیقه می باشد و این زمان نیز جزئی از مرحله بعدی محسوب می شود. بلافاصله پس از خاتمه مدت لازم جهت آزمون تایر، آن را از حرکت باز دارید و فشار رااندازه گیری کرده، یک ساعت صبر کرده تا تایر خنک شود، سپس باد آن را خارج کرده و از رینگ پیاده و تایر را مورد بررسی قرار میدهند .

گرد آورنده: آموت سر

بخش دانش و زندگی