تبیان، دستیار زندگی
به نظر شما تغییر دما چه اثری بر جرم و چگالی دارد؟ بدیهی است وقتی دمای جسمی تغییر می كند حجم آن نیز تحت تأثیر قرار گرفته و تغییر می كند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تغییر چگالی مواد در اثر تغییر دماتغییر چگالی مواد در اثر تغییر دما

به نظر شما تغییر دما چه اثری بر جرم و چگالی دارد؟

بدیهی است وقتی دمای جسمی تغییر می ‏كند حجم آن نیز تحت تأثیر قرار گرفته و تغییر می ‏كند در نتیجه چگالی آن نیز تغییر می ‏یابد. البته باید دقت نمود كه جرم یا لختی جسم با دما تغییر نمی ‏كند.

اگر جسمی در دمایی مشخص دارای چگالی باشد بر اثر تغییر دمای  چگالی آن چقدر خواهد شد؟

راهنمایی و حل:

بنابراین می ‏توانیم بگوییم:

با توجّه به رابطه بالا می ‏توان گفت كه هر جسمی كه با افزایش دما منبسط می‏ شود چگالی آن كم می‏ گردد و هر جسمی كه منقبض می ‏شود چگالی آن زیاد می ‏گردد.


چگالی مس در دمای 0cبرابر است. چگالی آن در دمای 100c چقدر است؟

راهنمایی و راه حل:

تغییر چگالی مواد در اثر تغییر دما

بنابراین چگالی مس در  100c تقریباً  و در 0cبرابر است، یعنی  از چگالی مس كم شده است.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا