تبیان، دستیار زندگی
همان طور که در مباحث قبلی مطرح شد، ما چهار رابطه كمی و یك ضریب تناسب به نمایندگی از جنس جسم داریم. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رابطه رسانش

همان طور که در مباحث قبلی مطرح شد، ما چهار رابطه كمی و یك ضریب تناسب به نمایندگی از جنس جسم داریم. پس خواهیم داشت:

رابطه رسانش

در این رابطه Q نشانگر گرمای عبوری از سطح A در مدت t ثانیه است وقتی كه ضخامت دیوار L و اختلاف دمای دو سر آنباشد. k ضریب ثابتی است كه به جنس ماده بستگی دارد و به آن ضریب رسانندگی گرما می‏گویند و واحد آنمی‏باشد.

در جدول زیر میزان رسانایی گرمایی مواد مختلف آمده است.

البته معمولاً بررسی آهنگ انتقال گرما ساده‏تر و بهتر است.  برای به دست آوردن آهنگ انتقال گرما كافی است مقدار گرما عبوری (Q) را بر زمان عبور آن (t) تقسیم نماییم. بنابراین فرمول بالا را به صورت زیر بازنویسی می‏كنیم‏.

(آهنگ انتقال گرما)  

در رابطه فوق H آهنگ انتقال گرما می‏باشد.

در جدول زیر آهنگ انتقال گرما مواد مختلف آمده است.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا