تبیان، دستیار زندگی
دوست شیطان، دشمن شیطان!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سخنان ماندگار

مهرورزی شیطان

دوست شیطان، دشمن شیطان!

یحیی، پسر زکریای نبی علیهما السلام ابلیس را دید، گفت: کیست که وی را دشمن تر داری، و کیست که وی را دوست تر می داری؟

ابلیس گفت: پارسای بخیل را دوست تر دارم، که او جان همی کند و طاعت همی کند، اما بخل وی آن همه باطل گرداند، و فاسق بخشنده را دشمن تر دارم که او خوش همی خورد و خوش زندگی کند، و همی ترسم که خدای تعالی بر وی به سبب سخاوتش، رحمت کند و وی را توبه دهد.

کیمیای سعادت، امام محمد غزالی


باشگاه کاربران تبیان ارسالی از علیرضا مزروعی