تبیان، دستیار زندگی
هر شرکت کننده در هر زمینه مربوطه دو مرتبه می تواند مسابقه بدهد که امتیاز نهایی، امتیاز بیش تر است...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قوانین مسابقات چتر نجات، هاورکرافت و گلایدر

قوانین عمومی

1. شرکت کنندگان می توانند در قالب گروه یا فرد باشند که تعداد نفرات در داوری اثری ندارد.

2. تعداد گروه های شرکت کننده از هر مدرسه یک گروه است.

3. هر داوطلب دستگاهی که خودش ساخته را در مسابقه شرکت می دهد.

4. هر شرکت کننده در هر زمینه ی مسابقه ای فقط یک دستگاه می تواند شرکت بدهد.

5. هر شرکت کننده از هر طرح تنها یک نمونه ارائه می دهد.

قوانین مسابقات چتر نجات، هاورکرافت و گلایدر

6. هر شرکت کننده در هر زمینه مربوطه دو مرتبه می تواند مسابقه بدهد که امتیاز نهایی، امتیاز بیش تر است.

7. همه اندازه گیری ها به ثانیه یا سانتی متر هستند که زمان یا مسافت محاسبه شده طبق آخرین واحد کامل است.

8. اجازه ی ورود هر دستگاه و تیم به مسابقه با نظر هیئت داوری است و این هیئت می تواند به صلاح دید خود از ورود دستگاه هایی که در آن ها از هرگونه مواد خطرزا و غیر معمول و غیر معقول و اجناس برنده و تیز در بدنه ها و ... استفاده شده جلوگیری کند.

9. قبل از برگزاری مسابقه گروه ها باید در بخش مصاحبه شرکت کنند، و معیار ارزیابی داوران تسلط علمی ، مهارت فنی ، مستندات اجرای پروژه و خلاقیت و نوآوری است.

10. شرکت کنندگان در کل زمان مصاحبه و مسابقه که متعاقبا اعلام خواهد شد، باید در محل حضور داشته باشند. عواقب عدم حضور با شرکت کننده است.

قوانین اختصاصی مسابقه چترنجات

قوانین مسابقات چتر نجات، هاورکرافت و گلایدر

• محدودیتی در جنس چتر  و ابعاد آن وجود ندارد.

• استفاده از کیت ها و چترهای نجات آماده ممنوع است.

• هر چتر باید بتواند حداقل بار 200 گرم را حمل کند. هر 10 گرم بار اضافی یک امتیاز خواهد داشت.

• حداقل زمان ماندگاری در هوا، متناسب با ارتفاع محل رها شدن چتر متعاقبا اعلام می گردد.

قوانین اختصاصی مسابقه هاورکرافت

قوانین مسابقات چتر نجات، هاورکرافت و گلایدر

• هاور کرافت طبق تعریف باید در هوا معلق باشد و به حرکت در بیاید، نه این که مانند قایق یا ماشین حرکت کند. بنابراین فقط هاورکرافت ها در این مسابقه شرکت می کنند و تشخیص آن به عهده هیئت داوران است.

• مساحت هاورکرافت نباید از 5000 سانتی متر مربع تجاوز کند

• استفاده از کیت های RTF (کاملا آماده ی پرواز) که به فروش می رسند، ممنوع است. اما استفاده از قطعات آماده برای سیستم های مختلف هاورکرافت بلامانع است.

قوانین مسابقات چتر نجات، هاورکرافت و گلایدر

• استفاده از اسکرت (skirt) و سیستم هدایت از راه دور (remote control) در هاورکرافت حداکثر 50 امتیاز به همراه دارد.

• شکستن، باز شدن قطعات، خرابی و ... لوازم، بدنه و سیستم هدایتی هاورکرافت شرکت کننده در حین مسابقه، قبل و یا بعد از مسابقه به عهده ی شرکت کننده است و وقت بیش از زمان مسابقه داده نمی شود.

• امتیازدهی به بیشترین مسافت طی شده در مدت زمان تعیین شده در روز مسابقه داده می شود.

قوانین مسابقات چتر نجات، هاورکرافت و گلایدر

• به ازای هر متر مسافت طی شده بر روی زمین 10 امتیاز و بر روی آب 20 امتیاز در نظر گرفته می شود.

• بیرون رفتن ازمسیر، چرخش دور خود، برعکس رفتن مسیر، همه باعث توقف و از سرگیری مسیر است که طبعا باعث از دست رفتن زمان می شود.

قوانین اختصاصی مسابقه گلایدر

• گلایدر  باید در بال و بدنه دارای سازه ی منطقی باشد. (به طرح درس در سایت تبیان رجوع شود)

• گلایدر نباید از هیچ گونه نیروی پیشران به غیر از نیروی پرتاب با دست بهره ببرد.

• استفاده از کیت های RTF (کاملا آماده ی پرواز) که به فروش می رسند، ممنوع و استفاده از کیت های ARF (کیت قطعات) بسته به تشخیص هیئت داوری  مبنی بر ARF بودن، بلامانع است.

• گلایدر نباید از 200 گرم سنگین تر و طول بال آن نیز از 2 متر بیشتر باشد. در غیر این صورت اجازه ی ورود به مسابقه داده نمی شود.

قوانین مسابقات چتر نجات، هاورکرافت و گلایدر

• شکستن، باز شدن قطعات، خرابی و ... نمونه ی پروازی شرکت کننده در حین مسابقه، قبل و یا بعد از مسابقه به عهده ی شرکت کننده است و وقت اضافه تر از زمان مسابقه داده نمی شود.

• مسیر طی شده برای امتیازدهی در یک راستای مستقیم الخط است. انحراف، مانور، بازگشت و ... امتیازی ندارد.

• حداقل طول پروازی برای احتساب امتیاز، 5 متر است. گلایدر با برد کمتر از 5 متر، از مسابقات حذف می شود.

• به ازای هر متر مسافت طی شده بیش از پنج متر، ده امتیاز در نظر گرفته می شود.

بخش پژوهش های دانش آموزی - تهیه: فریبا موسوی زاده

تنظیم: فاطمه گودرزی