تبیان، دستیار زندگی
شرکت کنندگان می¬توانند در قالب گروه یا فرد باشند که تعداد نفرات در داوری اثری ندارد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قوانین مسابقات راکت آبی پرتابه ای،

راکت آبی با چتر نجات و بالن

در راستای برگزاری جشنواره دوره ششم پروژه های دانش آموزی قوانین مسابقات پرتاب راکت آبی و پرواز بالن به شرح ذیل اعلام می گردد:

قوانین عمومی

1. شرکت کنندگان می توانند در قالب گروه یا فرد باشند که تعداد نفرات در داوری اثری ندارد.

2. تعداد گروه های شرکت کننده از هر مدرسه یک گروه است.

3. هر داوطلب دستگاهی که خودش ساخته را در مسابقه شرکت می دهد.

4. هر شرکت کننده در هر زمینه ی مسابقه ای فقط یک دستگاه می تواند شرکت بدهد.

5. هر شرکت کننده از هر طرح تنها یک نمونه ارایه می دهد.

قوانین مسابقات راکت پرتابه ای، راکت آبی با چتر نجات و بالن

 6. هر شرکت کننده در هر زمینه مربوطه دو مرتبه می تواند مسابقه بدهد که امتیاز نهایی، امتیاز بیشتر است.

7. همه اندازه گیری ها به ثانیه یا سانتی متر هستند که زمان یا مسافت محاسبه شده طبق آخرین واحد کامل است.

8. اجازه ی ورود هر دستگاه و تیم به مسابقه با نظر هیئت داوری است و این هیئت می تواند به صلاح دید خود از ورود دستگاه هایی که در آن ها از هرگونه مواد خطرزا و غیر معمول و غیر معقول و اجناس برنده و تیز در بدنه ها و ... استفاده شده جلوگیری کند.

9. قبل از برگزاری مسابقه گروه ها باید در بخش مصاحبه شرکت کنند، و معیار ارزیابی داوران  تسلط علمی، مهارت فنی، مستندات اجرای پروژه و خلاقیت و نوآوری است.

10. شرکت کنندگان در کل زمان مصاحبه و مسابقه که متعاقبا اعلام خواهد شد، باید در محل حضور داشته باشند. عواقب عدم حضور با شرکت کننده است.

قوانین اختصاصی پرتاب راکت آبی پرتابه ای

قوانین مسابقات راکت پرتابه ای، راکت آبی با چتر نجات و بالن

• راکت آبی برای پرتاب فقط باید از نیروی پیشران هوای فشرده و آب استفاده کند.

• راکت آبی محدودیت اندازه و وزن ندارد.

• راکت آبی شرکت کننده حتما باید دست ساز بوده، و از کیت های آماده استفاده نشود.

• ساخت و داشتن سکوی پرتاب، به شرط استفاده، حداکثر 50 امتیاز دارد و مقدار آن متناسب با ساختار، مکانیزم و کارایی سکوی پرتاب است.

قوانین مسابقات راکت پرتابه ای، راکت آبی با چتر نجات و بالن

• شکستن، باز شدن قطعات، خرابی و ... لوازم و راکت شرکت کننده در حین مسابقه، قبل و یا بعد از مسابقه به عهده ی شرکت کننده است و وقت بیشتر از زمان مسابقه داده نمی شود.

• مسیر طی شده برای امتیازدهی در یک راستای مستقیم الخط است. انحراف، مانور، بازگشت و ... امتیازی ندارد.

• به ازای هر متر مسافت طی شده 10 امتیاز در نظر گرفته می شود.

قوانین اختصاصی راکت آبی عمودپرتاب با چتر نجات

• راکت آبی برای پرتاب فقط باید از نیروی پیشران هوای فشرده و آب استفاده کند.

• راکت آبی محدودیت اندازه و وزن ندارد.

• راکت آبی شرکت کننده حتما باید دست ساز بوده، و از کیت های آماده استفاده نشود.

• ساخت و داشتن سکوی پرتاب، به شرط استفاده، حداکثر 50 امتیاز دارد و مقدار آن متناسب با ساختار، مکانیزم و کارایی سکوی پرتاب است.

قوانین مسابقات راکت پرتابه ای، راکت آبی با چتر نجات و بالن

• شکستن، باز شدن قطعات، خرابی و ... لوازم و راکت شرکت کننده در حین مسابقه، قبل و یا بعد از مسابقه به عهده ی شرکت کننده است و وقت بیشتر از زمان مسابقه داده نمی شود.

• امتیازدهی به مدت زمان پرواز راکت، از لحظه ی پرتاب تا لحظه ی برخورد به زمین تعلق می گیرد.

• فقط گروه هایی که چتر نجاتشان باز شود در لیست مسابقه در نظر گرفته می شوند. اگر چتر شرکت کننده ای در پرتاب باز نشد، آن پرتاب حذف می شود.

• به ازای هر ثانیه مسافت طی شده 10 امتیاز در نظر گرفته می شود.

• توجه به نکات موجود در طرح درس ها، پایدار بودن راکت، تمیزی و دقت در ساخت و تحویل تکالیف 50 امتیاز دارد.

قوانین مسابقات راکت پرتابه ای، راکت آبی با چتر نجات و بالن

قوانین اختصاصی پرواز بالن

• هر تیم برای پر کردن بالن خود تنها مجاز به استفاده از هوای گرم است و به کار بردن هلیم و یا سایر گازها ممنوع می باشد.

• محدودیتی در ابعاد بالن وجود ندارد

• هر بالن حتما باید سبد داشته باشد و در غیر این صورت از دور مسابقه حذف می شود. هر 100 گرم حمل بار برای تیم 10 امتیاز خواهد داشت.

• پر کردن بالن، و تهیه ابزار مورد نیاز برای آن، به عهده تیم است و استفاده از وسایل خطرساز موجب حذف تیم خواهد شد. تشخیص این نکته به عهده تیم داوری است.

• حداقل ارتفاع پروازی 5 متر است و به هر یک متر اضافه،  5 امتیاز  تعلق می گیرد.

بخش پژوهش های دانش آموزی - تهیه: فریبا موسوی زاده

تنظیم: فاطمه گودرزی