تبیان، دستیار زندگی
جعفری جلوه: جشنواره فجر جشن شكوه بازگشت به هویت گمگشته دیرین ماست محمدرضا جعفری‌جلوه در پیام خود آورده است: جشنواره‌های فجر جشن شكوه و سرور ملی در بازگشت به هویت شرقی دینی و ایرانی و همان خود گمگشته دیرین ماست كه پیر فرزانه...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جشنواره فجر شكوه بازگشت به هویت گمگشته

جعفری جلوه:
جشنواره فجر جشن شكوه بازگشت به هویت گمگشته دیرین ماست


محمدرضا جعفری‌جلوه در پیام خود آورده است: جشنواره‌های فجر جشن شكوه و سرور ملی در بازگشت به هویت شرقی دینی و ایرانی و همان خود گمگشته دیرین ماست كه پیر فرزانه بیدار دل با خیل مردم هویت خواه عاشق، حماسه‌وار به احیا و شكوفایی آن آهنگ نمود.

به نقل از معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری در متن پیام محمدرضا جعفری جلوه آمده است: جشنواره‌های فجر جشن شكوه و سرور ملی در بازگشت به هویت شرقی دینی و ایرانی و همان خود گمگشته دیرین ماست كه پیر فرزانه بیدار دل با خیل مردم هویت خواه عاشق، حماسه وار به احیا و شكوفایی آن آهنگ نمود.

تا از دل مشرق زمین این گاهواره تمدن دگر بار ایرانی مسلمان آگاه اصیل‌ترین آوازها و چكامه‌های حماسه و غرور را در سراسر گیتی طنین اندازد و تمدن نوین انسانی و اسلامی فردا را صلا زند و فلیم فجر یعنی تجلی و تصویر امید آفرین آن هویت و این تمدن برای انگیزش مستمر مردمان زمانه به راه سپردن خستگی ناپذیر و هماره از واقعیت موجود به حقیقت موعود كه سینمای ملی‌اش می‌خوانیم و سینمای هویت سینمای واقعیت و سینمای امیدش می‌نامیم.

این پیام افزوده است: ممزوجی از خیال و اصالت در جستجوی آزادی و عدالت و جشنواره فیلم فجر آیینی است به شكرانه و سپاس از آنچه به دست آمده و تمنای آنچه كه می‌باید و می‌شاید در ژرفنای این قاب جادو و به دنبال سیمرغ آری دلسپردگان به سینمای ملی به معنای كامل كلمه در راستای احیای حكمت و تمدن ایرانی و اسلامی در طلبند فراچنگ آوردن سیمرغ حقیقی و آرمانی را همان نماد عالی حماسه و عشق هم او كه فردوسی حكیم حماسی بزرگ را در تنگناهای حادثه راه نمود

و عطار سالك عاشق را در انزوای طریقت به اعتراف آورد و به روایتی جاودانه كشاند. جامع جمیع مرغان سودایی پرواز كه ملكوت آسمان را از عرش تا فرش می‌پویند و عظمت وحدت و هویت را همچون مردمان زمان ما می‌جویند.