تبیان، دستیار زندگی
به نظر شما گرمای مورد نیاز برای ذوب یك جسم به چه عواملی بستگی دارد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گرمای نهان ذوب و انجماد

گرمای نهان ذوب و انجماد

به نظر شما گرمای مورد نیاز برای ذوب یك جسم به چه عواملی بستگی دارد؟

آیا گرمای مورد نیاز برای ذوب یك قطعه یخ كوچك و یك قالب یخ بزرگ با هم برابر است؟

آیا برای ذوب كردن دو قطعه یخ و آهن (هم‏جرم) به یك میزان گرما نیاز داریم؟

با توجّه به تجربه روزمره به راحتی می‏توان پاسخ سؤال های بالا را یافت. به طوری كه گرمای مورد نیاز هم به جرم جسم(m) و هم به جنس آن بستگی دارد.

به عنوان مثال هر چه جرم جسم بیشتر باشد گرمای بیشتری برای ذوب آن نیاز است. اگر جرم جسم را با m و گرمای لازم برای ذوب آن در نقطه ذوب را با Q نشان دهیم، آنگاه بنا به آزمایش داریم:

گرمای نهان ذوب و انجماد

برای تبدیل این تناسب به تساوی، به یك ضریب ثابت نیاز داریم كه در اینجا این ضریب به جنس بستگی دارد و آنرا با Lf نشان می‏دهیم.

Qf=mLf

گرمایی كه جسم جامد در نقطه ذوب می‏گیرد تا به مایع تبدیل شود. گرمای نهان ذوب  Qf  نام دارد.

گرمای نهان ذوب و انجماد

مقدار گرمایی كه باید به یك كیلوگرم از یك جسم جامد در نقطه ذوب داده شود تا به مایع تبدیل شود، گرمای نهان ویژه ذوب Lf نام دارد.

گرمای نهان ذوب و انجماد

البته مطلب مشابهی برای انجماد هم تعریف می‏شود. با این تفاوت كه به جای ذوب فرآیند حرارتی انجماد و گرمای لازم برای آن مورد بررسی قرار می‏گیرد.

گرمای نهان انجماد مقدار گرمایی است كه از یك مایع گرفته می‏شود و باعث می‏گردد تا آن ماده در دمای ثابت جامد گردد.

گرمای نهان ذوب و انجماد

در جدول زیر گرمای نهان ویژه ذوب چند ماده آمده است.

گرمای نهان ذوب و انجماد

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا