تبیان، دستیار زندگی
همیشه این نقش نیست که به یک تابلو معنا می دهد گاهی بوم و تابلو است که تعیین کننده است، مثل نقاشی های زیر که همه روی در فاضلاب کشیده شده اند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بومی از جنس فاضلاب

همیشه این نقش ها نیستند که به یک تابلو هویت می دهند، گاهی هم بوم است که برای نقاشی تعیین کننده می شود و برایش معنا و هویت متفاوت ایجاد می کند. مثل این نقاشی ها که مهمترین تفاوت آنها با هر نقاشی دیگری در این است که همه آنها روی در فاضلاب کشیده شده اند. بنابراین در این نقاشی ها، سطحی که نقاشی روی آن کشیده شده از خود نقش ها تعیین کننده تر است. این طور نیست؟!

 • نقاشی روی در فاضلاب
  نقاشی روی در فاضلاب
 • نقاشی روی در فاضلاب
  نقاشی روی در فاضلاب
 • نقاشی روی در فاضلاب
  نقاشی روی در فاضلاب
 • نقاشی روی در فاضلاب
  نقاشی روی در فاضلاب
 • نقاشی روی در فاضلاب
  نقاشی روی در فاضلاب
 • نقاشی روی در فاضلاب
  نقاشی روی در فاضلاب
 • نقاشی روی در فاضلاب
  نقاشی روی در فاضلاب
 • نقاشی روی در فاضلاب
  نقاشی روی در فاضلاب
 • نقاشی روی در فاضلاب
  نقاشی روی در فاضلاب
 • نقاشی روی در فاضلاب
  نقاشی روی در فاضلاب
 • نقاشی روی در فاضلاب
  نقاشی روی در فاضلاب
 • نقاشی روی در فاضلاب
  نقاشی روی در فاضلاب
 • نقاشی روی در فاضلاب
  نقاشی روی در فاضلاب
 • نقاشی روی در فاضلاب
  نقاشی روی در فاضلاب
 • نقاشی روی در فاضلاب
  نقاشی روی در فاضلاب
 • نقاشی روی در فاضلاب
  نقاشی روی در فاضلاب