تبیان، دستیار زندگی
شناوری همان گونه که با وزن ارتباط دارد، با شکل نیز در ارتباط می باشد. یک قایق لبه دار با عرض زیاد و دیواره های بلند می تواند نسبت به یک قایق ساده یا یک کرجی، بار بیش تری حمل نماید. دلیل این امر این است که این گونه قایق ها می توانند بدون ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فرم بدنه قایق و شناوری

فرم بدنه قایق و ارتباط آن با شناوری آن- قانون ارشمیدس

شناوری همان گونه که با وزن ارتباط دارد، با شکل نیز در ارتباط می باشد. یک قایق لبه دار با عرض زیاد و دیواره های بلند می تواند نسبت به یک قایق ساده یا یک کرجی، بار بیش تری حمل نماید.

دلیل این امر این است که این گونه قایق ها می توانند بدون این که آب به درون آن ها برود و غرق شوند، تا عمق بیش تری به درون آب فرو روند و هرچه کف قایق در عمق بیش تری قرار داشته باشد، فشار آب در آن عمق بیش تر بوده و نیرویی که از طرف آب به آن وارد می آید بیش تر خواهد بود.

با فرو رفتن یک قایق به درون آب، بدنه قایق نیز به آب نیرو وارد می کند و باعث جابه جا نمودن آن می گردد.

تا زمانی که نیرویی که آب به قایق وارد می کند از وزن آبی که توسط قایق جابه جا شده بزرگ تر و یا مساوی آن باشد، قایق  روی آن خواهد ماند و در صورتی که وزن آب جابه جا شده توسط قایق از نیرویی که توسط آب به قایق وارد می شود بیش تر باشد، قایق غرق خواهد شد.

در شکل زیر یک فرد درون یک قایق کایاک نشان داده شده است:

فرم بدنه قایق و شناوری

نقاط نشان داده شده روی این شکل عبارتند از:

1- جلیقه نجات که برای بالا بردن ایمنی مورد استفاده قرار می گیرد تا در صورت به هم خوردن تعادل از غرق شدن فرد جلوگیری نماید. مکانیزم شناور ماندن جلیقه بر روی آب تقریباً مشابه قایق می باشد

2- لبه پارو که پهن ساخته می شود تا بتواند مقاومت زیادی در برابر جریان آب داشته باشد.

3- قسمت جلوی قایق

4- فوم برای شناور نگه داشتن قایق بر روی آب

5- عقب قایق

در قایق های کایاک، وزن فرد پاروزن باعث می شود که قایق به درون آب فرو رود. هرچه قایق بیش تر در آب فرو رود، نیروی وارده از آب به کف قایق بیش تر می شود. این قایق ها بوسیله پارو و نیروی عضله در آب به حرکت درمی آیند. با حرکت دادن پارو به سمت عقب قایق بر طبق قانون عمل و عکس العمل به سمت جلو حرکت خواهد نمود و بالعکس. این قایق ها معمولاً در جلو و عقب خود دارای موادی از جنس فوم می باشند. این فوم ها به دلیل این که مقادیر بسیار زیادی هوا در خود حبس نموده اند روی آب می مانند و از پر شدن قایق با آب و غرق شدن آن جلوگیری می کنند.

ارشمیدس، دانشمند یونانی که در سال های 287 تا 217 قبل از میلاد زندگی می کرده، در هنگامی که در حال استحمام بوده، کشف بزرگی در زمینه شناوری نمود.

فرم بدنه قایق و شناوری

او مشاهده نمود که با ورود به وان پر از آب، مقداری از آب آن به بیرون ریخته می شد. همچنین او متوجه شد که وزن بدن او در آب کمتر از حالت عادی به نظر می رسد و لذا به این نتیجه رسید که مقدار کاهش وزن بدن او در حمام، با وزن آب جابه جا شده و به بیرون ریخته شده برابر بود. به عبارتی دیگر قانون ارشمیدس را می توان این گونه بیان نمود: مقدار نیرویی که آب به یک جسم شناور به سمت بالا وارد می نماید با وزن آبی که توسط آن جسم جابه جا شده برابر است.

بدنه یک کشتی عظیم از بخش های مختلفی ساخته می شود که در زیر یک نمونه از آن را مشاهده می کنید. بخش های نشان داده شده روی شکل عبارتند از:

فرم بدنه قایق و شناوری

1- عقب کشتی

2- اتاق موتور

3- مخازن نفت

4- محل بار

5- انبار

برخی از کشتی ها دارای بدنه و لایه می باشند. در بین این لایه ها هوا حبس می شود و به شناور ماندن کشتی کمک می کند.

فرم بدنه قایق و شناوری

که در شکل فوق نقاط نشان داده شده عبارتند از:

1- جدارهای داخلی و خارجی بدنه

2- هوای حبس شده میان دو جداره

مرکز یادگیری سایت تبیان، تهیه: پوریا میرعشقی

تنظیم: نسرین صادقی