تبیان، دستیار زندگی
در شگفتیم از كسی كه ترس بر او غلبه كرده،پس چرا به ذكر (حسبنا الله و نعم الوكیل) پناه نمی برد؟ چرا كه شنیدم،خداوند عزّوجلّ به این ذكر فرمود:﴿فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم یمسسهم سوء و اتّبعوا رضوان الله و الله ذو فضل عظیم﴾(سوره آل عمران،آیه 173) پس (آن
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چهار گنج نفیس قرآنی

قران و خدا

از كودكی تا كنون،هر از چند گاهی می شنوم، بعضی افراد برای درمان و رفع مشكلات مختلف،به افرادی كه به آنان دعانویس گویند مراجعه می كنند، اگر چه در گذشته بیشتر برای این امر به دنبال افراد با تقوا و صاحب نفس بودند،ولی امروزه بسیاری از شیادان و افرادی كه به هیچ دین و اعتقادی پایبند نیستند و شرایط این كار را ندارند،از ساده دلی و مشكلات مختلف مردم سوء استفاده كرده،و از این راه برای خود ثروت های كلانی به هم رسانده اند.ما در اینجا نمی خواهیم درباره دعا و دعانویسی و افشای افراد بی لیاقت و مطالبی از این دست بنویسم،بلكه می خواهیم از این مسیر برای درمان درد و مشكلات جسم و روح خود اقدامی كنیم، بهتر است برای درمان و رفع مشكلات مادی و معنوی خود دست به دامان پر مهر آیات آسمانی قرآن بزنیم و از نسخه طبیبان حاذقی همچون امام صادق(ع) بهره ببریم.

بنابراین ما دست نیاز به این طبیب جسم و روح می بریم و از نسخه شفابخش قرآنی ایشان، برای:

1. غلبه بر ترس؛ 2. درمان غم و اندوه؛ 3. دفع مكر و حیله افراد؛ 4. بهره مندی از زیبایی های دنیا استفاده می كنیم.

در حدیثی از حضرت امام صادق(ع) در كتاب شریف خصائص آمده است كه حضرت فرمود:

در شگفتیم برای كسی كه از چهار چیز بیم دارد،پس چگونه به چهار چیز دیگر پناه نمی برد؟

گنج اول: غلبه بر ترس یا درمان آن

در شگفتیم از كسی كه ترس بر او غلبه كرده،پس چرا به ذكر (حسبنا الله و نعم الوكیل) پناه نمی برد؟ چرا كه شنیدم،خداوند عزّوجلّ  به این ذكر فرمود:﴿فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم یمسسهم سوء و اتّبعوا رضوان الله و الله ذو فضل عظیم﴾(سوره آل عمران،آیه 173)  پس (آن كسانی كه به عزم جهاد خارج گشتند و تخویف شیاطین در آنها اثر نكرد و به ذكر فوق تمسك جستند) با نعمت و بخششی از جانب خدا [از میدان نبرد] بازگشتند در حالی كه هیچ آسیبی به آنان نرسیده بود و همچنان خشنودی خدا را پیروی كردند و خداوند دارای فضل و بخششی عظیم است.

از نسخه طبیبان حاذقی همچون امام صادق(ع) بهره می بریم و دست نیاز به سمت این طبیب جسم و روح دراز می کنیم و از نسخه شفابخش قرآنی ایشان، برای:

1. غلبه بر ترس؛ 2. درمان غم و اندوه؛ 3. دفع مكر و حیله افراد؛ 4. بهره مندی از زیبایی های دنیا استفاده می كنیم.

گنج دوم: برای درمان غم و اندوه

در شگفتیم برای كسی كه اندوهگین است،چگونه به ذكر «لّا إله الّا انت سبحانك انّی كنت من الظّالمین» پناه نمی برد.چرا كه شنیدم، خداوند عزّوجلّ به دنبال این ذكر فرمود: ﴿فاستجبنا له و نجّیناه من الغمّ و كذلك ننجی المومنین﴾ (سوره انبیا،آیه 87)  پس ما (یونس را در اثر تمسك به ذكر یاد شده) از اندوه نجات دادیم و همین گونه مؤمنین را نجات می بخشیم.

گنج سوم: چگونگی دفع مكر و حیله

در شگفتیم برای كسی كه مورد مكر و حیله واقع شده،چگونه به ذكر «و أفوض أمری إلی الله إن الله بصیر بالعباد» پناه نمی برد.زیرا به تحقیق شنیدم كه خداوند عزوجل به دنبال ذكر فوق فرمود:﴿فوقاه الله سیئات ما مكروا و حاق بآل فرعون سوء العذاب﴾ (سوره غافر،آیه 44) پس خداوند (موسی را در اثر ذكر یاد شده) از شر و مكر فرعونیان مصون داشت.

گنج چهارم: كسب دنیا و بهره مندی از زیبائی های آن

در شگفتیم برای كسی كه طالب دنیا و زیبایی های دنیاست،چگونه به ذكر «ما شاءالله لا قوّة الّا بالله» پناه نمی برد. زیرا به تحقیق شنیدم كه خداوند عزوجل بعد از ذكر یاد شده (از زبان مردی كه فاقد نعمت های دنیوی بود،خطاب به مردی كه از آن نعمت ها بهره مند بود) فرمود:﴿ان ترن أنا أقل منك مالا و ولدا٭فعسی ربی أن یوتین خیرا من جنّتك﴾(سوره كهف،آیات 39و40) اگر تو مرا به مال و فرزند،كم تر از خود می دانی پس امید است خداوند مرا بهتر از باغ تو بدهد…

امید همواره با قرآن باشیم،از تلاوتش بهره ببریم و در تمام امور زندگی به آن عمل كنیم.

نویسنده: زینی لشکاجانی صادق

شکوری - دین و اندیشه تبیان